Elevvård

Varje skola har en elevhälsogrupp. Gruppens uppgift är att arbeta med skolan som helhet. Arbetet är att betrakta som en övergripande granskning av klimatet i skolan med fokus på trygghet, trivsel, säkerhet och stöd till eleverna.

Elevhälsogruppen består av

  • psykolog
  • kurator
  • hälsovårdare
  • speciallärare
  • elevhandledare
  • elevkårens ordförande
  • direktionens ordförande (eller ersättare)
  • biträdande rektor
  • rektor (sammankallare)

Rektor ansvarar för att alla elever får komma till tals om elevvårdsgruppens ansvarsområden. Rektor kan t.ex. ordna diskussion tillsammans med elevråd/elevkårens styrelse kring olika frågor eller följa upp frågor med enkäter. För att följa upp situationen i skolan samlas elevvårdspersonal regelbundet till genomgång av klimatet i grupper och klasser, arbetet med trestegsstödet, samt säkerhetsfrågor och mobbningsförebyggande arbete.

Målet med den individuella elevvården är att främja och följa upp den enskilda elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Med individuell elevvård avses de skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, samt ev. yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. Den individuella elevvården ordnas i enlighet med elevens behov i samarbete med elev och vårdnadshavare.

Skolans psykolog, kurator, hälsovårdare, speciallärare och elevhandledare nås alla via Wilma eller på förnamn.efternamn@esbo.fi.