För eleven

Elevråd och elevkår

Åk 1-6 - elevråd
Varje klass utser två elever som representerar klassen i elevrådet. Elevrådet har regelbundna möten. På mötena behandlas frågor som berör elevernas trivsel och skolgång. Elevrådsrepresentanterna har som uppgift att inför ett möte fråga klasskamraternas åsikter och önskemål och efter mötet informera om vad som behandlats på mötet.

Åk 7-9 - elevkår
Alla elever är medlemmar i elevkåren. Varje klass utser ett elevombud och tillsammans bildar dessa elevkårens styrelse. Eleverna i styrelsen utser en ordförande och en sekreterare bland intresserade kandidater. Styrelsen arrangerar regelbundet möten och behandlar frågor i anslutning till elevernas trivsel och skolgång. Elevkårens styrelse utser också elevmedlemmar till direktionen och olika arbetsgrupper.

Vänelever och kamratstödjare

Åk 1-6
Alla elever i skolan har en eller två vänelever. Årskurs 1 samarbetar med årskurs 4, årskurs 2 med årskurs 5 och årskurs 3 med årskurs 6. Vänelevernas uppgift är att stöda och motarbeta mobbning i skolan. Kamratstödjare är elever i årskurs 6 som leder rastlekar för eleverna i årskurs 1 och 2.

Åk 7-9
Elever i årskurs 9 har utsetts till vänelever för alla elever på åk 7-9, men främst för de nya sjuorna. Vänelevernas viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna i årskurs sju att anpassa sig till den nya skolmiljön. Väneleverna motarbetar även all form av mobbning i skolan.