För eleven

Elevråd och elevkår

Åk 1-6 (elevråd)
Varje klass utser två elever som representerar klassen i elevrådet. Elevrådet har regelbundna möten. På mötena behandlas frågor som berör elevernas trivsel och skolgång. Elevrådsrepresentanterna har som uppgift att inför ett möte fråga klasskamraternas åsikter och önskemål och efter mötet informera om vad som behandlats på mötet.

Åk 7-9 (elevkår)
Alla elever är medlemmar i elevkåren. Varje klass utser ett elevombud och tillsammans bildar dessa elevkårens styrelse. Eleverna i styrelsen utser en ordförande och en sekreterare bland intresserade kandidater. Styrelsen arrangerar regelbundet möten och behandlar frågor i anslutning till elevernas trivsel och skolgång. Elevkårens styrelse utser också elevmedlemmar till direktionen och olika arbetsgrupper.

Vänelever, kamratstödjare och kamratmedlare

Åk 1-6
Alla elever på åk 1-6 har en eller två vänelever. Årskurs 1 samarbetar med årskurs 4, årskurs 2 med årskurs 5 och årskurs 3 med årskurs 6. Vänelevernas uppgift är att stöda varandra och motarbeta mobbning i skolan. Kamratstödjare är elever i årskurs 6 som leder rastlekar för eleverna i årskurs 1 och 2. Våren 2020 utbildades de första kamratmedlarna i vår skola.

http://sovittelu.com/vertaissovittelu/pa-svenska/

Åk 7-9
Elever i årskurs 9 har utsetts till vänelever för alla elever på åk 7-9, men främst för de nya sjuorna. Vänelevernas viktigaste uppgift är att hjälpa eleverna i årskurs sju att anpassa sig till den nya skolmiljön. Väneleverna motarbetar även all form av mobbning i skolan.