Frånvaro

Om en elev inte kommer till skolan p.g.a. sjukdom, skall vårdnadshavaren anmäla om frånvaron så fort som möjligt den första frånvarodagen. Föräldern anmäler på nytt om sjukdomen fortsätter mer än två dagar. Frånvaron anmäls via Wilma till klassläraren/klassföreståndaren. Reserv: per telefon till skolsekreteraren/personalrummet.

Skolan är ansvarig för elever, som är i skolan. Därför skall en elev, som insjuknat under skoldagen alltid meddela någon i personalen om saken. Vårdnadshavaren ska kontaktas så man kan komma överens om ifall eleven behöver avhämtas eller om hen kan ta sig hem själv.

Skolan ansvarar för uppföljningen av elevernas frånvaro och reagerar om den blir omfattande enligt skolans förebyggande plan.

Länk till Wilma: https://espoo.inschool.fi

Privat orsak 

Vårdnadshavaren anhåller om ledigt av klassläraren eller klassföreståndaren för högst 5 skoldagar och av rektor för ledighet som är längre än så. Anhållan om ledighet görs i god tid via Wilma (fliken Ansökningar och beslut). Vårdnadshavaren är ansvarig för elevens läroplikt under den tid eleven är frånvarande p.g.a. privat orsak. Nedan länken till den studieplan eleven på åk 7-9 själv ska fylla i i samarbete med sina lärare inför denna typ av frånvaro. (Blanketten finns också att få i personalrummet.)

Endast elevens vårdnadshavare kan anhålla om ledigt från skolan.