Frånvaro

Om en elev inte kommer till skolan p.g.a. sjukdom, skall vårdnadshavaren anmäla om frånvaron så fort som möjligt den första frånvarodagen. Föräldern anmäler på nytt om sjukdomen fortsätter mer än två dagar. Frånvaron anmäls via Wilma, eller per telefon till skolsekreteraren/personalrummet.

Skolan är ansvarig för elever, som är i skolan. Därför skall en elev, som insjuknat under skoldagen, eller någon i personalen kontakta vårdnadshavaren, innan eleven tillåts avlägsna sig från skolan.

Skolan ansvarar för uppföljningen av elevernas frånvaro och reagerar om den blir omfattande enligt skolans förebyggande plan.

https://wilma.espoo.fi

Privat orsak 

Vårdnadshavaren anhåller om ledigt av klassläraren eller klassföreståndaren för högst 5 skoldagar och av rektor för ledighet som är längre än så. Anhållan om ledighet görs i god tid via Wilma (fliken Ansökningar och beslut). Vårdnadshavaren är ansvarig för elevens läroplikt under den tid eleven är frånvarande p.g.a. privat orsak.

Endast elevens vårdnadshavare kan anhålla om ledigt från skolan.

Prov i efterskott

Åk 1-6

Rektorsgrändens principer för prov och skolarbete när  elever är på resa (inte sjukdomsfall):

  • Eleven kommer överens med läraren före resan när missade prov skrivs
  • Principen är att missade prov skrivs den första provfria dagen (principen max 1 prov/dag)
  • Övrigt skolarbete: kolla Wilma, vecko-/månadsbrev
  • Det är på vårdnadshavarens/elevens ansvar att ta reda på vad som behandlats under elevens frånvaro

Åk 7-9

Då elev varit frånvarande från prov gäller följande angående skrivning av provet:

  • Om elev varit frånvarande på grund av sjukdom har eleven rätt att skriva provet senare. Läraren har rätt att hålla provet med eleven i efterskott.
  • Om eleven varit frånvarande av privat orsak avgör läraren om eleven skall skriva provet i efterskott.
  • En elev kan ha flera prov samma dag efter att eleven varit frånvarande av privat orsak.
  • Åk 7-9:eleven bör själv kontakta läraren och be om att få skriva prov i efterskott.