Informationsgång

Skolan månar sig om tillräcklig information och ett gott samarbete med hemmen. Det ska vara lätt för vårdnadshavare och skola att stå i kontakt med varandra, hellre ofta än för sällan.

Det är viktigt att vårdnadshavarna har tagit i bruk Wilma och att varje vårdnadshavare har egna lösenord. Eleverna ska ha tillgång till sina egna lösenord, inte föräldrarnas.

Via Wilma sköts många viktiga ärenden: anhållan om ledighet, ansökan om eftisplats, anhållan om resekort, ansökan till URHEA-klass inför åk 7, tillstånd av olika slag, information om gemensam ansökan till andra stadiet m.m. Bekanta er med Wilmas olika funktioner!

https://espoo.inschool.fi

Eleverna ska efter hand också lära sig att själva hålla reda på sitt program och ansvara för sitt arbete. Det är en del av processen att växa upp och en del av grundskolans läroplan. Informationen kan på de högre klasserna kännas mera knapphändig än på de lägre och vi vill därför påminna om att föräldrarna alltid är välkomna att kontakta skolan då det uppstår frågor. Också eleverna lär sig sköta sina skolärenden i Wilma, något de behöver kunna på åk 7-9, men också senare på andra stadiet.

Skolan står på flera sätt i kontakt med vårdnadshavarna:

  • Skolan använder sig av Wilma för uppföljning av närvaro och meddelanden av olika slag.
  • Klasslärarna och klassföreståndarna kontaktar vårdnadshavarna också per telefon, e-post eller i kontakthäften/skoldagböcker (på de lägre klasserna).
  • Ämneslärarna samarbetar med hemmen i de ärenden som rör de egna ämnena.
  • Läxor, prov, större arbeten m.m. hittas i Wilma. Också bedömningen av dessa skrivs oftas in där, t.ex. under fliken Prov.
  • Bedömnings-/utvecklingssamtal ordnas på varje årskurs.
  • Information läggs in i Wilma, antingen på anslagstavlan eller som ett direkt meddelande.
  • På hemsidan finns allmän information om skolan.
  • Skolan ordnar flera föräldramöten varje läsår. Diskussionskvällar eller föredrag ordnas i samarbete med t.ex. föräldraföreningen vid behov och när intresse finns.

För familjer med barn som behöver mera stöd är kontakten tätare och sköts enligt överenskommelse från fall till fall.