Presentation av skolan

Grundskolans uppgifter enligt grundskolelagen

Grundskolan har som mål att fostra sina elever till harmoniska, sunda, ansvarskännande, självständiga och kreativa människor och samhällsmedlemmar med samarbetsförmåga och fredsvilja.
Grundskolan bör fostra sina elever till dygd och seder samt meddela dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Grundskolans undervisning och övrig verksamhet bör inriktas på att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för en allsidig personlighetsutveckling och som behövs i samhället, i arbetslivet, vid yrkesval, för fortsatta studier samt för skyddande av livsmiljön och naturen och som bidrar till att främja den nationella kulturen och de nationella värdena samt det internationella samarbetet och freden ävensom jämställdhet mellan könen.

Profilering för Vindängens skola.

Vindängen 2025

Skolans vision är att vara en trygg, välmående och stimulerande skola. Vår skola skall vara öppen och rättvis, för både elever, deras föräldrar samt skolans personal.

Vi vill vara

En trygg och välmående skola.

En inspirerande och respektfull inlärningsmiljö.

En skola där elever, personal och vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten.

Strategi

Vi anser att grunden till detta är tillit. När alla upplever att de förstår vad som ska hända, hur det sker och varför samt vilka förväntningarna är, har onödiga spänningsmoment raderats. Detta möjliggör fokusering och engagemang. När vi känner glädje och engagemang i det vi och andra gör, mår vi också bättre.

Bekräftelse och dialog

Att bli bekräftad är ett centralt inslag i vår skolvardag. Vi organiserar både skoldagen och skolarbetet så att alla får utrymme och tid att komma till tals. Personalresursen används till att på olika sätt föra fram dialogens kraft och betydelse. Vi vill rusta eleverna för att kunna verbalisera både händelser och känslor, samt att få förståelse genom insikt. Vår skola är öppen och rättvis för både elever, deras vårdnadshavare samt skolans personal.

God självkänsla och rimliga förväntningar

Vi vill ge eleverna en god självkänsla, som ska leda dem att göra kloka val och beslut. Självkänslan stärker vi i samarbete med hemmet och genom att erbjuda utmaningar samt upplevelser av att lyckas. Vi vill vara en skola där alla får vara sig själv och visa sina styrkor.

Vi har rimliga förväntningar på eleverna. Eleverna ska få kännedom, redskap till och förståelse för hur målen nås. Eleverna övar sig på att ta ansvar, planera sitt arbete och utvärdera det egna lärandet. Genom en enhetlig modell, jobbar skolan med studieteknik och med att stärka elevers känsla av sammanhang.

Stimulerande inlärningsmiljö

Vi vill också vara en skola där vi vågar pröva på nya arbetssätt och ta tillvara de resurser; personal-, kunskaps- och materialresurser som vi har.  Vi vill ge alla det stöd de behöver för att utvecklas. Vi strävar efter att vara en stimulerande inlärningsmiljö med tydliga mål.

Dialog med hemmet

Vi vet hur viktigt hemmets stöd är för barnen och hur starkt det påverkar barnens skolprestationer. Vi värderar samtalet med och kontakten till hemmet. Vi erbjuder vårdnadshavare att mötas i samtal med personalen och att på andra sätt vara delaktiga i skolvardagen.

Hållbar vardag för alla

Vår skola jobbar för en hållbar vardag för alla. Vi strävar efter att vara sparsamma med jordens resurser. Hållbar utveckling skall bli ett naturligt sätt att fungera på. Vi är en certifierad Unicef -skola och genom nätverket ”Unicef-skolor” arrangerar vi olika insamlingar som möjliggör bl.a. skolgång för utsatta barn i u-länder.

Vi satsar även på att vara i en skola i rörelse och det finns möjligheter för rörelse i skolvardagen. Tillsammans med andra aktörer har vi gjort vår gård mera inbjudande till klättring och lek. Vi diskuterar och pratar med eleverna om hälsosamma vanor.  

Livslångt lärande

Vår fastighet inrymmer daghem, förskola, skola, arbetarinstitut och seniorhem. Det här ser vi som en klar fördel! Vårt kollegium och vår kännedom om barnets lärostig är en styrka i det dagliga arbetet där vi kan dela både undervisningssituationer och -utrymmen. Vi samarbetar bl.a. med förskolan i och med sammanhållen förskole- och nybörjarundervisning och med Mattlidens skola för att göra övergången till årskurs 7 bra för eleven. 

Trygghet och trivsel

I skolan använder vi även KiVa-skola programmet för att arbeta med respekt, känslor och mobbning. För att stärka elevernas känsla av trygghet och trivsel finns en plan för likabehandling och jämställdhet. Vår plan för språk- och informationskunskap fungerar som en central inspirationskälla.

Skolans verksamhetsidé

Skolans verksamhet syftar till att väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfyllt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. Vi värnar om det svenska språket och de finlandssvenska traditionerna. Vi vinnlägger oss om att eleverna stöds i en sund personlig utveckling, vilket i sin tur påverkar inlärningen och förmågan till en lyckad social interaktion. Detta sker genom att aktivt föra saker på tal, både med elever, personal och vårdnadshavare och att målmedvetet utnyttja styrkan bland vårt mångprofessionella team i personalen. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt.