Presentation av skolan

Grundskolans uppgifter enligt grundskolelagen

Grundskolan har som mål att fostra sina elever till harmoniska, sunda, ansvarskännande, självständiga och kreativa människor och samhällsmedlemmar med samarbetsförmåga och fredsvilja.
Grundskolan bör fostra sina elever till dygd och seder samt meddela dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Grundskolans undervisning och övrig verksamhet bör inriktas på att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för en allsidig personlighetsutveckling och som behövs i samhället, i arbetslivet, vid yrkesval, för fortsatta studier samt för skyddande av livsmiljön och naturen och som bidrar till att främja den nationella kulturen och de nationella värdena samt det internationella samarbetet och freden ävensom jämställdhet mellan könen.

Profilering för Vindängens skola.

Skolans vision

Skolan utarbetade långsiktiga riktlinjer för verksamheten (Vindängens strategi) under våren 2011. I dessa nertecknades skolans vision som:

* En trygg, välmående och stimulerande skola

* En skola där elever, personal och föräldrar är delaktiga i verksamheten

Skolans verksamhetsidé

Skolans verksamhet syftar till att väcka, i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfyllt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. Vi värnar om det svenska språket och de finlandssvenska traditionerna. Vi vinnlägger oss om att eleverna stöds i en sund personlig utveckling, vilket i sin tur påverkar inlärningen och förmågan till en lyckad social interaktion. Detta sker genom att aktivt föra saker på tal, både med elever, personal och vårdnadshavare och att målmedvetet utnyttja styrkan bland vårt mångprofessionella team i personalen. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av sammanhang, d.v.s. upplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt.