Stöd för eleven

Elevvården har som mål att skapa en sund och trygg miljö för växande och lärande samt att i ett tidigt skede upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevens växande, utveckling och hälsa. Personalen i skolan har gjort handlingsplaner där de beskrivit hur skolan arbetar för trivsel och trygghet, hur olika krissituationer och hur mobbning motverkas.