Stöd för lärande och skolgång

FÖRÄNDRING I STÖD FÖR ELEVENS LÄRANDE OCH SKOLGÅNG

Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela grundskoltiden, vid sidan av den läroplansenliga undervisningen, få handledning och tillräckligt stöd för sitt lärande och sin skolgång genast när behov uppstår.

Från och med hösten 2011 definieras stödet, som eleven har rätt till som allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Det allmänna stödet är riktat till alla elever som behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är en del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran. Det allmänna stödet genomförs bl.a. så att läraren differentierar undervisningen och att eleven ges stödundervisning vid behov.

Det intensifierade stödet är ett mer kontinuerligt, omfattande och individuellt stöd för eleven. Inom det intensifierade stödet ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning och flexibel gruppindelning. Det intensifierade stödet ges åt eleven utgående från en pedagogisk bedömning utförd av elevens lärare i samarbete med elevens vårdnadshavare och elevvårdspersonalen om elevens situation. Stödet ges åt eleven i enlighet med en plan för elevens lärande vilken görs upp enskilt för varje elev.

Om det intensifierade stödet är otillräckligt för eleven ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas för honom eller henne. Innan beslut om särskilt stöd fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. För elever med beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Utöver specialundervisning kan elevens lärande och skolgång befrämjas av till exempel undervisning i smågrupp.

Elevens behov av stöd uppföljs regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Syftet är att elevens rätt till planmässigt, tidigt och förebyggande stöd förstärks.

Stödet i anslutning till elevens lärande och skolgång skapas i samarbete mellan lärarna, eleven, elevens vårdnadshavare och vid behov elevvårdspersonalen. Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är största betydelse. Skolan diskuterar med vårdnadshavare hur hemmet på bästa sätt kan stödja elevens lärande och skolgång. Vårdnadshavarna kan när som helst ta kontakt med skolan för att diskutera om behovet av stöd för sitt barn.

Skolan informerar er mera om de olika stödåtgärderna om de blir aktuella gällande ert barn. Om ni vill ha mera information om ärendet kan ni också bekanta er med Esbos läroplan på internet (www.esbo.fi).