Stöd för lärande och skolgång

Varje elev har rätt att alla skoldagar få kvalitativ undervisning och handledning samt stöd för sitt lärande och sin skolgång. En elev inom den grundläggande utbildningen har enligt lag rätt till avgiftsfria elevvårdstjänster. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Elevens behov av stöd uppföljs regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Syftet är att elevens rätt till planmässigt, tidigt och förebyggande stöd förstärks.

Stödet i anslutning till elevens lärande och skolgång skapas i samarbete mellan lärarna, eleven, elevens vårdnadshavare och vid behov elevvårdspersonalen. Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är av största betydelse. Skolan diskuterar med vårdnadshavare hur hemmet på bästa sätt kan stödja elevens lärande och skolgång. Vårdnadshavarna kan när som helst ta kontakt med skolan för att diskutera om behovet av stöd för sitt barn.

Skolan informerar er mera om de olika stödåtgärderna om de blir aktuella gällande ert barn. Om ni vill ha mera information om ärendet kan ni också bekanta er med läroplanen.