Allmänt stöd

Allmänt stöd

Det allmänna stödet är riktat till alla elever som behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Det allmänna stödet är en del av skolans dagliga undervisning, handledning och fostran av en elev. Varje elev ska ha möjlighet att utgående från egna förutsättningar få stöd för lärande och skolgång. En elevs behov av stöd besvaras, i den utsträckning det är möjligt, med stödåtgärder inom ramen för det allmänna stödet. Undervisningen och inlärningsmiljön samt eventuella stödåtgärder planeras så att de motsvarar den enskilda elevens behov.

Det allmänna stödet innebär t.ex. att läraren differentierar undervisningen, kompanjonundervisning eller andra flexibla undervisningsarrangemang, stödundervisning m.m. Läraren handleder eleven och fäster särskild uppmärksamhet vid elevens inlärningsfärdigheter, möjligheter att ta ansvar för sina studier, planera, ställa upp mål, genomföra och utvärdera sina studier. Varje elev ska få tillräckliga utmaningar för sitt lärande. En plan för elevens lärande kan uppgöras inom det allmänna stödet för att stöda elevens inlärning och utveckling eller för att fördjupa och bredda elevens studier, då det utgående från elevens kunskaper och färdigheter är motiverat.

Intensifierat stöd

Intensifierat stöd är riktat till elever som i sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. Före det intensifierade stödet kan inledas ska en pedagogisk bedömning göras. Stödet ges åt eleven i enlighet med en plan för elevens lärande. Planen för elevens lärande bygger på den information som tagits fram i den pedagogiska bedömningen

Inom det intensifierade stödet ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning och flexibla grupparrangemang. Det elevvårdande stödet blir mer planenligt och individuellt. Det intensifierade stödet ordnas enligt elevens utvecklingsnivå och individuella behov.

Pedagogisk bedömning

Före det intensifierade stödet inleds ska en skriftlig pedagogisk bedömning göras. Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvarar för den pedagogiska bedömningen tillsammans med specialläraren. Bedömningen görs i samarbete med eleven och vårdnadshavare. Vid behov kan även andra sakkunniga delta i uppgörandet av en pedagogisk bedömning.

Den pedagogiska bedömningen behandlas i skolans elevvårdsgrupp som tar ställning till elevens behov av stöd. Om elevvårdsgruppen beslutar att eleven är i behov av intensifierat stöd görs en personlig plan för elevens lärande upp.

Plan för elevens lärande

En plan för elevens lärande görs alltid upp för elever som får intensifierat stöd. Planen för elevens lärande uppgörs av lärare som undervisar eleven i samarbete med elevvården samt med eleven och hennes vårdnadshavare. I planen beskrivs mål för lärande och skolgång samt de stödåtgärder, metoder och material som eleven behöver för att nå målen. Med vårdnadshavare diskuteras hur hemmet kan stödja eleven att uppnå målen för lärande och skolgång. Om det sker förändringar i elevens situation, justeras planen för elevens lärande så att den motsvarar elevens behov av stöd.

Särskilt stöd

Särskilt stöd ges elever som inte når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots tidigare stöd. Beslutet om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av undervisningschef. Innan beslut om särskilt stöd fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. För elever med beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas.

Det särskilda stödet utgörs av specialundervisning och övriga stödformer inom det särskilda stödet samt de stödformer som ges elever inom det allmänna och intensifierade stödet. Undervisningen kan antingen ordnas i samband med den övriga undervisningen eller i en smågrupp, delvis eller helt. Inom ramen för det särskilda stödet är det möjligt att individualisera mål för lärokursen eller befria eleven från studier. För de elever som omfattas av förlängd läroplikt fattas ett beslut om särskilt stöd.

Beslutet om särskilt stöd granskas åtminstone i årskurs 2, 4, och 6 eller vid behov ifall elevens stödbehov ändras. I beslutet bestäms elevens normala undervisningsgrupp, vilka eventuella tolknings- och biträdestjänster eller andra tjänster eleven behöver, samt vid behov bestäms om särskilda undervisningsarrangemang.

Pedagogisk utredning

Innan beslut om särskilt stöd kan fattas ska en skriftlig pedagogisk utredning göras och eleven samt elevens vårdnadshavare höras. Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvarar för för den pedagogiska utredningen tillsammans med elevvårdsgruppen. Utredningen görs i samarbete med andra lärare som undervisar eleven och övriga sakkunniga. Ett utlåtande av en skolpsykolog eller skolkurator och utlåtande av andra sakkunniga bifogas den pedagogiska utredningen vid behov.

Skolans elevvårdsgrupp behandlar den pedagogiska utredningen och ger en rekommendation om ordnandet av stödet för eleven. På basis av denna rekommendation kan undervisningschefen fatta ett beslut om särskilt stöd.

Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas

För elever med ett beslut om särskilt stöd upp görs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Den individuella planen är ett skriftligt dokument där målsättningar för elevens lärande och skolgång samt en plan för undervisningens innehåll, pedagogiska metoder och övriga stödåtgärder beskrivs. Den individuella planen görs upp i samarbete med elev och vårdnadshavare. Med vårdnadshavare diskuteras hur hemmet kan stödja eleven att uppnå målen för lärande och skolgång.

Den individuella planen ska granskas regelbundet, men minst en gång per läsår och justeras då elevens behov av stöd eller målen för undervisningen förändras.

Individualiserad lärokurs och befrielse från studier

Inom det särskilda stödet är det möjligt att individualisera lärokursen i ett eller flera läroämnen eller befria eleven från studier i en lärokurs .

Individualiserad lärokurs

Det primära målet för all undervisning är att stödja elevens studier så att hon uppnår målen för den allmänna lärokursen i alla läroämnen. Ifall eleven, trots stöd, inte har möjlighet att uppnå målen med godkänt vitsord, kan lärokursen individualiseras i ett eller flera läroämnen. Målnivån bestäms utgående ifrån elevens starka sidor i enlighet med hennes förutsättningar samt inlärnings- och utvecklingsbehov. De individuella målen ska ge tillräckliga utmaningar för eleven. En elev som studerar enligt individuella mål framskrider i studierna i egen takt. De individuella målen hjälper läraren i uppföljningen och bedömningen. Bedömningen i läroämnet görs i enlighet med de uppställda, individuella målen. Att individualisera målen inom lärokursen kan göras endast om eleven är i behov av särskilt stöd. I beslutet om särskilt stöd definieras vilka lärokurser eleven har individuella mål i. Dessa beskrivs noggrannare i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP).

Befrielse från studier

En elev kan helt befrias från studier i en lärokurs av särskilt vägande skäl. Befrielse från studier i en lärokurs kan göras endast i samband med ett beslut om särskilt stöd som undervisningschefen fattar. Individualisering av en lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från studierna i en lärokurs. I den individuella planen definieras den undervisning eller handledda verksamhet som ersätter den befriade lärokursen.

Förlängd läroplikt

Om ett handikapp eller en sjukdom hos barnet medför att de mål som uppställts för den grundläggande utbildningen inte kan nås under nio år blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i lagen om den grundläggande utbildningen och läroplikten fortgår i 11 år. Beslut om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten uppkommer. Då fattas även ett beslut om särskilt stöd för barnet. För ett barn som omfattas av förlängd läroplikt och som får särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) göras upp då förskoleundervisningen inleds.  Det året då barnet deltar i den läroplansenliga förskoleundervisningen får hon specialundervisning.

Undervisningen för barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas på följande alternativa sätt:

  • barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år då barnet fyller 5 år, fortsätter ett år till i förskolan med läroplikt och inleder därefter åk 1
  • barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år och inleder året därefter åk 1
  • barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år och deltar i förskolan i två år och inleder åk 1 ett år senare, då barnet fyller 8 år. Ett separat förvaltningsbeslut är nödvändigt.

Undervisningen för en elev som har förlängd läroplikt kan vid behov ordnas så att undervisning i det andra inhemska språket och ett främmande språk inte ges som gemensamt ämne. Alla läroämnen kan kombineras till ämnesblock och indelas i delområden i enlighet med beslut om särskilt stöd och den individuella planen (IP) för elever som omfattas av förlängd läroplikt.