Elevvård

Alla skolor arbetar aktivt för elevernas trivsel och trygghet. Skolorna har utarbetat strategier för motverkande av mobbning och hur olika krissituationer hanteras.

Elevvården i den grundläggande utbildningen har som mål att skapa en sund och trygg miljö för växande och lärande genom förebyggande och upprätthållande insatser samt att i ett tidigt skede även kunna upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevvården innebär både kollektivt och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever.

Elevvården ska i första hand bestå av gemensam elevvård som stöder hela skolan. Elevvården hör därmed till alla som arbetar i skolan och till dem som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Elevvården värnar om att främja delaktighet i skolgemenskapen. Elevens och vårdnadshavares delaktighet ska genomsyra elevvårdsarbetet.

Eleverna har också rätt till individuell elevvård. Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges eleven, samt yrkesövergripande behandling av elevvårdsärenden som gäller en enskild elev.

Elevhälsogrupp

I varje skola finns en elevhälsogrupp som koordinerar elevvårdsarbetet i skolan. Skolans elevhälsogrupp ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevvården samt den allmänna trivseln i skolan. Enskilda elevers ärenden behandlas inte i skolans elevhälsogrupp. Elevhälsogruppen ska främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan samt genomför och utvecklar den gemensamma elevvården.  Elevhälsogruppen ansvarar för uppgörande av den skolvisa elevvårdsplanen samt för att skolan har planer för elevens välmående, trivsel och trygghet i skolan.

Gruppen leds av skolans rektor. Gruppens övriga medlemmar är biträdande rektor, speciallärare, skolpsykolog, och/eller -kurator, skolhälsovårdare, elevhandledare i årskurserna 7-9 och representanter för lärarkåren. Även elevkåren och vårdnadshavare ska vara delaktiga i elevhälsogruppens arbete.