Skolpsykologer

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja förskolbarnens och skolelevernas psykiska utveckling och välmående. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet i förskolor och de lägre årskurserna.

Till skolpsykologens uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling. Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.

Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet

Skolpsykologer, kontaktuppgifter


Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Elisabeth (Ia) Dahla (Storängens skola konsultation, Kungsgårdsskolan, Boställskolan) 046 877 2687

Joakim Jäntti (Ledande skolpsykolog, Karamalmens skola, Bemböle skola, Rödskogs skola, Finno och Lagstad konsultation) 050 468 3410

Marina Lindholm (Lagstads skola, Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning i Esbo, Solvalla idrottsinstitut, Axxells enhet i Esbo) 040 521 4236

Heidi Storgårds (Mattlidens skola, Vindängen och Smedsby konsultation) 046 877 3275

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.