Påbyggnadsundervisning

Elever som har avgångsbetyg från grundskolan kan anhålla om att gå påbyggnadsundervisning inom årskurs 10. Till studerande i påbyggnadsundervisningen kan tas ungdomar som har fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen samma eller föregående år. Påbyggnadsundervisningen syftar till att ge eleven möjlighet att höja vitsord i gemensamma ämnen som hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen och vitsorden i valfria ämnen enligt skolans undervisningsutbud.

Påbyggnadsundervisning för de svenskspråkiga eleverna i Esbo inom årskurs 10 ordnas i Lagstads skola. I första hand antas elever från Esbo, i andra hand elever från andra kommuner. En elev som sökt plats i tionde klass förutsätts delta i ett intervjutillfälle, i vilket avsikten är att klargöra elevens motiv för studier inom påbyggnadsundervisning. De svar den sökande ger i intervjun beaktas vid antagning. En elev som sökt studieplats inom utbildning på andra stadiet men inte antagits beaktas vid antagning.

Mer information om påbyggnadsundervisning i Lagstads skola fås av elevhandledare Petra Lindström, tfn. 09 816 82801/046 877 2692 och e-post fornamn.efternamn@esbo.fi.