Åskådningsämnen

I enlighet med religionsfrihetslagen ges undervisning i den religion som omfattas av flertalet av kommunens invånare, d.v.s. i Esbo den evangelisk-lutherska religionen. Den evangelisk-lutherska religionsundervisningen är obligatorisk för de elever som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan men öppen för alla. 

  • De elever som hör till evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan deltar alltid i undervisning i respektive religion.
  • Elever som inte tillhör något religiöst samfund deltar i livsåskådningsundervisning. Om du önskar att ditt barn deltar i undervisning i evangelisk-luthersk religion ska du meddela detta i samband med skolanmälan i Wilma.
  • Om ditt barn hör till ett annat religiöst samfund ska du i samband med skolanmälan meddela om du önskar att hen får undervisning i denna religion, evangelisk-luthersk religion eller livsåskådningsundervisning.

Undervisningen i andra religioner koordineras mellan skolorna och kan ske i en annan skola än elevens egen skola. Undervisning i andra religioner ordnas då minst tre elevers vårdnadshavare anhåller om det. 

En pappersblankett för meddelande om undervisning i religion och livsåskådningskunskap finns på sidan esbo.fi/blanketter