Språkundervisning

Elever i de svenska skolorna läser finska som det andra inhemska språket (A1-språk) från och med årskurs 1. Från och med årskurs 3 kan alla elever börja studera engelska som A2-språk i de svenska skolorna i Esbo. I Mattlidens skola, Lagstads skola och Storängens skola är det möjligt att välja ett alternativt A2-språk istället för engelska. På årskurs 8 kan eleverna välja ytterligare ett språk (B2-språk).

De svenska skolorna i Esbo erbjuder:

  • Årskurs 1: Finska som andra inhemska språk (A1-språk)
  • Årskurs 3: Engelska som frivilligt A-språk (A2-språk). Mattlidens skola, Storängens skola och Lagstads skola kan erbjuda ett övrigt frivilligt A-språk (A2-språk) utöver engelska förutsatt att undervisningsgruppen har minst 12 elever. Om intresset för ytterligare övriga frivilliga A-språk är så stort att grupper på minst 20 elever kan bildas, kan undervisning anordnas i de ifrågavarande språken. 
  • Årskurs 6: Engelska som främmande språk (B1-språk) för elever som studerar A1-språk men inte A2-språk. 
  • Årskurs 8: Valfritt främmande språk (B2-språk)

Undervisning i eget modersmål

Elever med invandrarbakgrund har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål, ifall ett tillräckligt antal elever anmäler sig till språkundervisningen. Undervisning ordnas 2 lektioner i veckan. Undervisning har ordnats tidigare år bl.a. i: albanska, arabiska, azeri, bengali, khmer, grekiska, kurd, lettiska, makedoniska, mandarinkinesiska, norska, portugisiska, polska, franska, rumänska, tyska, somaliska, danska, thai, turkiska, ungerska, ryska, vietnamesiska, estniska.

Till undervisning i eget modersmål kan anmäla sig följande elever:

  • Elever med invandrarbakgrund vars modersmål är annat än svenska eller finska
  • Elever, vars vårdnadshavare har som modersmål ett annat språk än svenska eller finska

Undervisning i det egna modersmålet är frivilligt, men då studierna inletts förväntas eleven att förbinda sig till studierna och delta i undervisningen regelbundet. Anmälan är bindande. Eleven anmäls till undervisningen för hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen är avgiftsfri, men vårdnadshavare ansvarar för eventuella skjutsar och skjutskostnader.

En elev har rätt att delta endast i undervisning i ett språk. Anmälningen till undervisningen sker årligen i mars via Wilma. En pappersblankett finns på sidan esbo.fi/blanketter

Undervisning i eget modersmål ordnas i samarbete med enheten för finsk utbildning, som koordinerar anordnandet av undervisningen. Undervisningen kan ske i en annan skola än elevens egen skola.

Svenska som andra språk

Elever vars modersmål inte är finska, svenska eller samiska kan få undervisning i svenska som andra språk. Antalet årsveckotimmar motsvarar undervisning i modersmål men mål, innehåll och elevbedömning skiljer sig från lärokursen i modersmål. Undervisningen kan anordnas skilt eller i samband med modersmålsundervisningen.

Målet för undervisningen i svenska som andra språk är att eleven vid slutet av den grundläggande utbildningen ska ha nått så goda kunskaper som möjligt inom svenska språkets alla delområden. Utöver kunskaper i svenska ska undervisningen också innehålla grundläggande begrepp och ordförråd i de övriga läroämnen.