Språkundervisning

Elever i de svenska skolorna läser finska som det andra inhemska språket (A1-språk) från och med årskurs 1. Från och med årskurs 3 kan alla elever börja studera engelska som A2-språk i de svenska skolorna i Esbo. I Mattlidens skola, Lagstads skola och Storängens skola är det möjligt att välja ett alternativt A2-språk istället för engelska. På årskurs 8 kan eleverna välja ytterligare ett språk (B2-språk).

De svenska skolorna i Esbo erbjuder:

  • Årskurs 1: Finska som andra inhemska språk (A1-språk)
  • Årskurs 3: Engelska som frivilligt A-språk (A2-språk). Mattlidens skola, Storängens skola och Lagstads skola kan erbjuda ett övrigt frivilligt A-språk (A2-språk) utöver engelska förutsatt att undervisningsgruppen har minst 12 elever. Om intresset för ytterligare övriga frivilliga A-språk är så stort att grupper på minst 20 elever kan bildas, kan undervisning anordnas i de ifrågavarande språken. 
  • Årskurs 6: Engelska som främmande språk (B1-språk) för elever som studerar A1-språk men inte A2-språk. 
  • Årskurs 8: Valfritt främmande språk (B2-språk)

Undervisning i eget modersmål

Elever med invandrarbakgrund har möjlighet att få undervisning i sitt eget modersmål, ifall ett tillräckligt antal elever anmäler sig till språkundervisningen. Undervisning ordnas 2 lektioner i veckan. Undervisning har ordnats tidigare år bl.a. i: albanska, arabiska, azeri, bengali, khmer, grekiska, kurd, lettiska, makedoniska, mandarinkinesiska, norska, portugisiska, polska, franska, rumänska, tyska, somaliska, danska, thai, turkiska, ungerska, ryska, vietnamesiska, estniska.

Till undervisning i eget modersmål kan anmäla sig följande elever:

  • Elever med invandrarbakgrund vars modersmål är annat än svenska eller finska
  • Elever, vars vårdnadshavare har som modersmål ett annat språk än svenska eller finska

Undervisning i det egna modersmålet är frivilligt, men då studierna inletts förväntas eleven att förbinda sig till studierna och delta i undervisningen regelbundet. Anmälan är bindande. Eleven anmäls till undervisningen för hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen är avgiftsfri, men vårdnadshavare ansvarar för eventuella skjutsar och skjutskostnader.

Anmälningstiden till undervisningen är 8.1-31.3.2021. En elev har rätt att delta endast i undervisning i ett språk. Anmälningen till undervisningen sker i Wilma. En pappersblankett finns på sidan esbo.fi/blanketter

Undervisning i eget modersmål ordnas i samarbete med enheten för finsk utbildning, som koordinerar anordnandet av undervisningen. Undervisningen kan ske i en annan skola än elevens egen skola.

Svenska som andra språk

Elever vars modersmål inte är finska, svenska eller samiska kan få undervisning i svenska som andra språk. Antalet årsveckotimmar motsvarar undervisning i modersmål men mål, innehåll och elevbedömning skiljer sig från lärokursen i modersmål. Undervisningen kan anordnas skilt eller i samband med modersmålsundervisningen.

Målet för undervisningen i svenska som andra språk är att eleven vid slutet av den grundläggande utbildningen ska ha nått så goda kunskaper som möjligt inom svenska språkets alla delområden. Utöver kunskaper i svenska ska undervisningen också innehålla grundläggande begrepp och ordförråd i de övriga läroämnen.