Invånaranvändning av skollokaler

AKTUELLT 30.6.2021  

Invånaranvändningen för läsåret 2020–2021 har avslutats i Esboskolorna. Alla skollokaler har sommarstängt från 24.6.2021. Kundtjänsten har också stängt fre 9.7.-mån 9.8.2021.

Verksamheten fortsätter i augusti, antingen med start 11.8 eller 23.8, beroende på skolan.

I hobby verksamheten ska följande principer följas:

  • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan.

  • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna. 

  • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask.

  • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.

  • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.

  • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.

  • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.

  • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten kommer inte inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Läs mera: esbo.fi/coronaviruset    

****** ****** ******  

Skollokalernas användningsturer för 2021-22 söks i lokalbokningssystemet: 

Skolor med övervakning: ansökan om regelbundna användningsturer för läsåret 2021–2022 ordnades 15.3–15.4.2021. De beviljade användningsturerna syns i bokningssystemet och vi har informerat de sökande 24.5.2021.

Skolor med egen övervakning: ansökningar om regelbundna användningsturer kan lämnas från 16.4.2021. 

Kompletterande ansökningar för övervakade lokaler samt enskilda bokningar för alla lokaler kan lämnas i bokningssystemet:

 Https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku  

Invånaranvändning av skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar:  

Lokalerna kan bokas för invånaranvändning när de inte används för skolarbete, eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller stadens övriga verksamhet.  

Övervakningen vid invånaranvändning ordnas av staden eller av användaren själv. Vid övervakad invånaranvändning finns en övervakare eller en vaktmästare på plats. Vid egen övervakning rör sig användaren i skolans lokaler med egna nycklar och förbinder sig till att ansvara för vissa skyldigheter som gäller övervakning och städning.  

I ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR ÖVERVAKAD INVÅNARANVÄNDNING definieras användarens ansvar vid invånaranvändning och ges konkreta anvisningar för övervakad användning av lokalerna. Den som använder lokalerna förbinder sig till användningsvillkoren vid ansökan om användningstur i bokningssystemet. 

ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR INVÅNARANVÄNDNING MED EGEN ÖVERVAKNING ingår i förbindelsen om egen övervakning. I villkoren ingår tilläggsansvar vid invånaranvändningen bland annat i fråga om rengöring och övervakning samt konkreta anvisningar för användningen av lokalerna med egen övervakning. Den som använder lokalerna förbinder sig med sin underskrift till villkoren för användning med egen övervakning. 

Mer information:  

Andra lokaler än idrottslokaler i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi   

Gymnastiksalar i skolorna: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi   

Småbarnspedagogikens lokaler: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi