Hyresgrunderna

För invånaranvändningen uppbärs en användningsavgift enligt den gällande prislistan som nämnderna har godkänt.
 

Användningsavgiften inkluderar sedvanliga kostnader för energi, städning, övervakning och övrig säkerhet samt bokning. Eventuella extra kostnader för städning, övervakning eller säkerhet faktureras enligt användningsvillkoren. Extra kostnader kan också debiteras av användare som inte betalar för användningen eller som betalar nedsatt pris.

Gratis invånaranvändning
 

Användningen är gratis för
 • bildningssektorns resultatenheter
 • grundläggande konstundervisning enligt läroplaner som godkänts eller fastställts av utbildnings- och dagvårdsnämnden eller nämnden Svenska rum (eller före 2014 av ett annat behörigt organ)
 • Dessutom är användningen gratis för följande grupper för verksamhet som riktar sig till Esbobor, som är icke-vinstdrivande och som väsentligt kompletterar och stöder bildningssektorns grundläggande verksamhet och tjänster:
 • verksamhet som ordnas av takorganisationer för ungdomsverksamhet, scoutkårer, föreningar för barn och unga, idrottsföreningar och organisationer för studerande och andra allmännyttiga samfund
 • Esbos boendeforumen samt registrerade invånar- och stadsdelsföreningar
 • föreningar för äldre, veteraner, pensionärer och arbetslösa samt för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom
 • verksamhet för barn och unga som ordnas av stadens övriga sektorer
 • föräldraföreningarna i skolor
 • klubbar, fester och dylikt som ordnas av skolans partner med rektorns bifall

Nedsatt användningsavgift

Avgiften är nedsatt för följande grupper för verksamhet som riktar sig till Esbobor och som kompletterar och stöder bildningssektorns grundläggande verksamhet och tjänster:
 • undervisning, hobbyverksamhet och klubbar
 • medborgarverksamhet som ordnas av samfund i Esbo
 • föreningar som beviljats verksamhets- eller projektbidrag av en nämnd i bildningssektorn
 • Esbokoncernens samkommuners och intressesammanslutningars verksamhet som följer en läroplan
 • verksamhet för vuxna som ordnas av de övriga sektorerna i Esbo stad

Full användningsavgift

Alla andra utom de som ovannämnda betalar full avgift. Sådan verksamhet är till exempel
 • privata tillställningar oberoende av arrangör eller målgrupp
 • försäljningstillställningar oberoende av arrangör eller målgrupp
 • företags och fastighetsbolags möten och informationstillfällen

Fakturering

Hyra för både regelbundna och tillfälliga användningsturer faktureras i efterhand två gånger per termin. Summor under 10 euro faktureras i nästa faktura. Frågor om fakturering skickas till koulutilavaraukset@espoo.fi.