Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 288 €/mån, för följande barn 50 % (144 euro per månad) och för familjens övriga barn 20 procent (58 euro per månad) av avgiften för det yngsta barnets heltidsvård.

Läs mera om avgifterna för småbarnspedagogik i bilagan nedan.

På Blanketter-sidan finns dokument för inkomstutredning med mera. De meddelade familjeuppgifterna granskas från befolkningsdatasystemet.

Anmälning av löneuppgifter som påverkar klientavgiften för småbarnspedagogik ändras 1.1.2020. (docx, 42 Kt)

Säkning av eller befrielse från klientavgifterna för småbarnspedagogik

Avgiften för småbarnspedagogik eller klubbverksamhet kan efterskänkas eller sänkas från familjens inkomstbaserade avgift enligt 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken på de grunder som stadsstyrelsen fastställt den 6.3.2017.

Sänkt avgift eller befrielse från avgiften för småbarnspedagogik ska ansökas skriftligt och till ansökan ska de handlingar som man önskar åberopa bifogas. Ansökningblanketten hittar du på Blanketter-sidan. Beslut fattas utifrån en individuell bedömning. Avgiften kan sänkas eller befrielse från avgift kan beviljas utifrån grunderna som finns i pdf-bilagan nedan.

Tilläggsuppgifter

Upplysningar om vårdtider, behov av småbarnspedagogik och familjeuppgifter får du av daghemmets ledare inom småbarnspedagogik.

Upplysningar om hur avgifter för småbarnspedagogik fastställs fås på ekonomienheten:

  • Kundbetjäningsnummer 09- 816 27400
  • Telefonens områdesval: 01 Svensk dagvård
  • Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00
  • E-post: vaka.maksut@esbo.fi

Så inverkar frånvaro på avgiften för småbarnspedagogik:

Månadsavgiften betalas också för frånvarodagar förutom i följande fall:

  1. om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, betalas ingen avgift.

  1. om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar per kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Sjukfrånvaro ska anmälas till vårdplatsen genast när barnet insjuknar.

  1. om barnet av annan orsak än sjukdom varit borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Om barnet närvarit en endaste dag, uppbärs hela månadsavgiften.

  1. för de dagar som ett barn under 2 år är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapspenningperioder som avses i sjukförsäkringslagen 9 kapitlet 7 §, uppbärs ingen avgift.