Bra att veta om småbarnspedagogik

För vem är småbarnspedagogiken?

Då rätten till moderskaps- och föräldrapenning tar slut har vårdnadshavarna till ett barn under skolåldern enligt lagen rätt att välja mellan följande tre alternativ då det gäller vården av barnet:

• Sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år. Se Vård i hemmet
Kommunal småbarnspedagogik
• Ordna småbarnspedagogik med privat stöd (en privat dagvårdsplats eller en anställd vårdare i hemmet). Se Privat småbarnspedagogik och Vård i hemmet

Förutom de ovan nämnda tjänsterna erbjuder Esbo stad öppna dagvårdstjänster (på finska) avsedda för familjer som inte har behov av plats inom småbarnspedagogik.

Dagvårdstjänster

Dagvården är en helhet inom småbarnsfostran som förenar barnets rätt till småbarnspedagogik och vårdnadshavarens rätt till en vårdplats åt barnet.

Småbarnspedagogik främjar planenligt och målinriktat en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning för barnet. Verksamheten grundar sig på att barnets vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogik tillsammans stöder barnets uppväxt, utveckling och inlärning.

Dagvårdstjänster förverkligas i daghem, inom familjedagvård samt inom öppna småbarnspedagogiska tjänster. Dagvårdstjänsterna ordnas enligt familjernas behov antingen på del- eller heltid. Dagvård på deltid innebär högst fem timmar småbarnspedagogik per dag.

Dagvårdstjänster produceras både kommunalt och privat. De lagstadgade bestämmelserna om småbarnspedagogik i fråga om till exempel mängden personal och personalens utbildning gäller såväl kommunal som privat småbarnspedagogik.

Daghem

I ett daghem ska det i vård- och fostringsuppgifter finnas en utbildad person för varje grupp om högst sju barn som fyllt tre eller för varje grupp om högst fyra under treåringar. I dagvård på deltid kan en person i vård- och fostringsuppgifter ansvara för en grupp på högst 13 barn som fyllt tre. I daghemmen arbetar dessutom köks- och städpersonal och annan assisterande personal. De kommunala daghemmen är i allmänhet öppna vardagar mellan kl. 7.00 och 17.00 enligt behov. Under semestersäsongen förekommer undantag.

Familjedagvård i familjedagvårdarens hem

Familjedagvårdaren är en av kommunen anställd arbetstagare som arbetar i eget hem  godkänt av kommunen som dagvårdsplats.

Familjedagvårdarens arbete styrs av planen för småbarnspedagogik samt barnens individuella planer som uppgörs tillsammans med vårdnadhavarna. Som förman för familjedagvårdaren är en ledare inom småbarnspedagogik. Förmannen leder, stöder och övervakar familjedagvårdarens vård- och fostringsverksamhet.

Familjedagvården erbjuder dagvård i en liten grupp. Lek och sysslor i hemmiljö ger god för inlärning. Styrkan i familjedagvården är fostringsgemenskapen med vårdnadshavarna. Ett fungerande samarbete skapar förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Barngruppen består av högst fyra barn under förskoleåldern, vårdarens egna barn under skolåldern inräknade. Därutöver kan ett barn i förskoleålder ha eftermiddagsvård i familjedagvård. Vårdnadshavaren sköter transporten från förskola till familjedagvården. 

Familjedagvårdarens arbetstid formas av barnets vårdtider. Daglig verksamhetstid är huvudsakligen 8-9 timmar. Barnets vårdtid preciseras innan dagvården inleds.

För varje barn i familjedagvård utses en reservvårdsplats när dagvården inleds. Reservvård anlitas när familjedagvårdaren är arbets- eller utjämningsledig. Reservvårdsplatsen reserveras i gruppfamiljedaghem eller daghem. 

Gruppfamiljedagvård

är en form av familjedagvård. Verksamheten är en mellanform mellan familjedagvård och daghem. Inom gruppfamiljedagvården sköter 2–3 vårdare en barngrupp på 8–12 barn i utrymmen som anvisas av kommunen.

Fostringsgemenskapen med vårdnadshavarna är gruppfamiljedagvårdens styrka. Ett fungerande samarbete skapar förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Som förman för gruppfamiljedagvården fungerar ledare inom småbarnspedagogik. Förmannen leder, stöder och övervakar gruppfamiljedagvårdens vård- och fostringsverksamhet.

Öppethållningstiderna i gruppfamiljedaghemmen varierar.

Skiftesvård

Under verksamhetsåret 2020-2021 ordnar Esbo småbarnspedagogik skiftesvård på svenska med förlängda öppethållningstider på Westends daghem vardagar kl. 6:00-22:00 och Aftonstjärnans daghem vardagar kl. 06:30-21:00. Observera att från och med höstterminen 2021 kommer skiftesvård på svenska att erbjudas i Alberga i Esbo. Skiftesvård kommer inte att ordnas på Westends daghem och Aftonstjärnans daghem fr.o.m. höstterminen 2021. Förlängd öppethållning gäller barn vars båda vårdnadshavare har skiftesarbete eller studerar på utbildning på kvällstid. Skiftesvård ordnas enligt familjernas behov. Om du har vårdbehov utöver det här, vänligen kontakta småbarnspedagogikens kundtjänst.

När behovet för kvällsöppet upphör flyttar barnet till en grupp/enhet, som är öppen på dagtid. Byte av vårdform görs med en ansökan om plats inom småbarnspedagogik och leder till ett nytt beslut.

När familjen flyttar till en annan kommun upphör rätten till skiftesvård (förlängd öppethållning) i Esbo.

Ett bra samarbete med vårdnadshavare är avgörande i skiftesvården. I barnets plan för lärande antecknas bland annat saker som skall tas i beaktande kring barnets vårdtider.  Verksamheten möjliggör en tydlig dagsrytm. Målet med skiftesvården är att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik.

Principer för skiftesvård :

I planering och överenskommelser gällande vårdtider följs följande principer:

  • Barnet kan vara i skiftesvård på kvällar efter kl. 18:00 när båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

  • Barnets vårdtider baserar sig på vårdnadshavarnas arbetsskiftstider eller studietider. När ert barn börjar i skiftesvård görs ett avtal med barnets vårdtider.

  • Vårdnadshavarna anmäler vårdtider för sitt barn för följande vecka (måndag till fredag) skriftligt senast kl. 18:00 föregående måndag. Ändringar i vårdtider efter detta kan nödvändigtvis inte genomföras.

  • Om barnets vårdtid är till kl. 22:00 (21:00) börjar barnets följande dag inom småbarnspedagogiken efter tillräckligt lång nattsömn.

  • Vårdnadshavarens lediga dagar är också barnets lediga dagar. Barnets vårdtider ändras till dagtid ifall vårdnadshavaren är sjukledig.

  • Vårdnadshavaren lämnar in regelbundet (minimi 2 gånger per verksamhetsår, senast 31.3 och 30.9) ett skriftligt intyg från utbildningsanordnaren/arbetsgivaren om skiftesarbete. Barnets vårdbehov baserar sig på intyget. Utöver intygen kan skriftliga arbetsscheman begäras vid behov.

En mer detaljerad överenskommelse om barnets vårdtider görs i samband med avtalet om småbarnspedagogik.

Avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för femåringar verkställs fyra timmar om dagen från måndag till fredag. I skiftesvård placeras den avgiftsfria delen av småbarnspedagogik utgående från barnets närvaro mellan kl. 8:00-16:00.

Daghem med kvällsöppet verksamhetsåret 2020-2021:
Westends daghem
Daghemmet Aftonstjärnan

Klubbar

Klubbarna erbjuder ett alternativ till hel- eller deltidsdagvård. Ett barn som vårdas hemma har i klubbarna möjlighet att delta i ledd verksamhet i en barngrupp. Klubbavgiften beror på hur många dagar per vecka och hur många timmar per dag klubben fungerar.  Klubben fungerar högst tre timmar per dag. I klubben serveras inte måltider utan barnen äter under dagen matsäck de har med sig. Deltagande i klubben påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av FPA. Klubbverksamhet ordnas för tillfället endast på finska i Esbo.

Aktivitetsparker

Aktivitetsparkernas verksamhet är kommunal, öppen för alla, pågår året om och är avgiftsfri. Förhandsanmälan behövs inte. Aktivitetsparkerna är avsedda för barn i olika åldrar och ungdomar i sina tidiga tonår samt deras föräldrar och vårdare. De ordnar program inomhus och utomhus för grupper med eller utan ledare. Barn under skolåldern deltar i verksamheten tillsammans med föräldrar eller vårdare. I aktivitetsparkerna har skolbarn i de lägsta klasserna möjlighet till övervakad verksamhet morgon och eftermiddag samt till ett avgiftsbelagt mellanmål.

Öppna daghem

Öppna daghem är till för barn under skolålder och deras föräldrar eller vårdare som är hemma med barnen. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs. Verksamheten baserar sig på aktiv samvaro där vårdnadshavarna sköter sina barn. Förutom fri samvaro och lek innefattar verksamheten t.ex. färdighets- och konstämnen, musik, gymnastik och utflykter. Vid det öppna daghemmet får vårdnadshavarna stöd av professionella småbarnspedagoger och möjlighet att diskutera fostran, barnets utveckling och vardagen i en barnfamilj. För tillfället finns endast finskspråkiga öppna daghem i Esbo.

Förskoleundervisning

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla barn rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan skolplikten börjar. Förskoleundervisningen är obligatorisk. Mer information om förskoleundervisning på svenska i Esbo: esbo.fi/forskola.

Att bekanta sig med platsen inom småbarnspedagogik

När familjen har fått beslut om plats inom småbarnspedagogik, lönar det sig att kontakta vårdplatsen och komma överens om en tidpunkt då vårdnadshavaren och barnet bekantar sig med platsen före den egentliga småbarnspedagogiken inleds. På enheten gör man i samarbete med vårdnadshavarna upp en personlig plan för vård, fostran och lärande.

Att inleda och avsluta vårdförhållandet

Klientavgift inom den kommunala småbarnspedagogiken debiteras från och med det startdatum som anges i beslutet om plats inom småbarnspedagogik. Vårdavgift debiteras också för inskolningsperiod ifall barnet lämnas på enheten för småbarnspedagogik utan vårdnadshavare. Ifall det nya dagvårdsförhållandet inleds eller avslutas mitt i kalendermånaden debiteras familjens månadsavgift delat med verksamhetsdagarnas antal och multiplicerat med vårddagarnas antal.

Ifall familjen inte tar emot den platsen inom småbarnspedagogik som sökts och som erbjuds, och inte annullerar platsen före det startdatum som givits i beslutet om plats inom småbarnspedagogik, kommer hälften av månadsavgiften att debiteras.

Den kommunala platsen inom småbarnspedagogik måste sägas upp senast två veckor innan vårdförhållandet tar slut.

Inom den privata småbarnspedagogiken lönar det sig för familjen att komma överens med dagvårdsplatsen om förfarandet kring inledning och avslutningen av vården.

Måltider inom småbarnspedagogik

I heldagsvården ingår morgonmål, lunch och mellanmål. I deltidsvården och förskolan serveras lunch. Specialdieter ska anmälas och diskuteras på förhand med personalen inom småbarnspedagogik. Mer om daghemsbespisning kan du läsa på måltidstjänsternas webbsida, där du också hittar daghemmens matsedlar.

Att lämna och hämta barnet 

Barnets vårdnadshavare är ansvariga för barnets säkerhet fram till att barnet har överlämnats i dagvårdspersonalens uppsyn, och likaså då barnet avhämtas från småbarnspedagogiken flyttas ansvaret från personalen till vårdnadshavarna i och med att barnet överlämnas till dem.
Utgångspunkten inom småbarnspedagogik är att barnets vårdnadshavare följer och avhämtar barnet. I vissa fall kan det vara rimligt att någon annan än vårdnadshavaren följer eller avhämtar barnet. Då bör man diskutera med personalen i enheten för småbarnspedagogik på förhand.

Vård av sjukt barn

Dagvården har inte möjlighet att vårda ett sjukt barn. Då barnet ska återvända till småbarnspedagogiken efter sjukdom bör man i första hand beakta barnets allmänna hälsotillstånd och sjukdomens smittorisk. Noggrannare instruktioner fås av personalen.

Vem ger tilläggsinformation?

Svenska bildningstjänster besvarar frågor som gäller svenskspråkiga tjänster inom småbarnspedagogik. Enhetens personal och ledarna inom småbarnspedagogik svarar också gärna på frågor. Då barnet har börjat i småbarnspedagogik lönar det sig att i första hand diskutera om småbarnspedagogik med den egna enhetens personal.