Bra att veta om småbarnspedagogik

För vem är dagvården?
Dagvårdstjänster
Ansökan om dagvårdsplats
Att bekanta sig med dagvårdsplatsen

Att inleda och avsluta vårdförhållandet
Måltider i dagvården
Att lämna och hämta barnet 
Vård av sjukt barn
Vem ger tilläggsinformation? 

För vem är dagvården?

Då rätten till moderskaps- och föräldrapenning tar slut har vårdnadshavarna till ett barn under skolåldern enligt lagen rätt att välja mellan följande tre alternativ då det gäller vården av barnet:

• Sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år. Se Vård i hemmet
Kommunal dagvård.
• Ordna dagvård med privat stöd (en privat dagvårdsplats eller en anställd vårdare i hemmet). Se Privat dagvård och Vård i hemmet

Förutom de ovan nämnda tjänsterna erbjuder Esbo stad öppna dagvårdstjänster (på finska) avsedda för familjer som inte har behov av dagvårdsplats.

Dagvårdstjänster

Dagvården är en helhet inom småbarnsfostran som förenar barnets rätt till småbarnspedagogik och vårdnadshavarens rätt till en vårdplats åt barnet.

Småbarnspedagogik främjar planenligt och målinriktat en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning för barnet. Verksamheten grundar sig på att barnets vårdnadshavare och dagvårdspersonalen att tillsammans stöder barnets uppväxt, utveckling och inlärning.

Dagvårdstjänster förverkligas i daghem, inom familjedagvård samt inom öppna småbarnspedagogiska tjänster.  Dagvårdstjänsterna ordnas enligt familjernas behov antingen på del- eller heltid. Dagvård på deltid innebär högst fem timmar dagvård per dag.

Dagvårdstjänster produceras både kommunalt och privat. De lagstadgade bestämmelserna om dagvård i fråga om till exempel mängden personal och personalens utbildning gäller såväl kommunal som privat dagvård.

Daghem
I ett daghem ska det i vård- och fostringsuppgifter finnas en utbildad person för varje grupp om högst sju barn som fyllt tre eller för varje grupp om högst fyra under treåringar. I dagvård på deltid kan en person i vård- och fostringsuppgifter ansvara för en grupp på högst 13 barn som fyllt tre. I daghemmen arbetar dessutom köks- och städpersonal och annan assisterande personal. De kommunala daghemmen är i allmänhet öppna vardagar mellan kl. 7.00 och 17.00 enligt behov. Under semestersäsongen förekommer undantag.

Familjedagvård i familjedagvårdarens hem

Familjedagvårdaren är en av kommunen anställd arbetstagare som arbetar i eget hem  godkänt av kommunen som dagvårdsplats.

Familjedagvårdarens arbete styrs av planen för småbarnsfostran samt barnens individuella planer som uppgörs tillsammans med föräldrarna. Som förman för familjedagvårdaren är en daghemsföreståndare. Förmannen leder, stöder vård- och övervakar familjedagvårdarens fostringsverksamhet.

Familjedagvården erbjuder dagvård i en liten grupp. Lek och sysslor i hemmiljö ger god för inlärning. Styrkan i familjedagvården är fostringsgemenskapen med föräldrarna. Ett fungerande samarbete skapar förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Barngruppen består av högst fyra barn under förskoleåldern, vårdarens egna barn under skolåldern inräknade. Därutöver kan ett barn i förskoleålder ha eftermiddagsvård i familjedagård. Vårdnadshavaren sköter transporten från förskola till familjedagvården. 

Familjedagvårdarens arbetstid formas av barnets vårdtider. Daglig verksamhetstid är huvudsakligen 8-9 timmar. Barnets vårdtid preciseras innan dagvården inleds.

För varje barn i familjedagård utses en reservvårdsplats när dagvården inleds. Reservvård anlitas när familjedagvårdaren är arbets- eller utjämningsledig. Reservvårdsplatsen reserveras i gruppfamiljedaghem eller daghem. 

Gruppfamiljedagvård

är en form av familjedagvård. Verksamheten är en mellanform mellan familjedagvård och daghem. Inom gruppfamiljedagvården sköter 2–3 vårdare en barngrupp på 8–12 barn i utrymmen som anvisas av kommunen.

Fostringsgemenskapen med föräldrarna är gruppfamiljedagvårdens styrka. Ett fungerande samarbete skapar förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Som förman för gruppfamiljedagvården fungerar daghemsföreståndare. Förmannen leder, stöder och övervakar gruppfamiljedagvårdens vård- och fostringsverksamhet.

Öppethållningstiderna i gruppfamiljedaghemmen varierar.

Skiftesdagvård
För tillfället erbjuds skiftesvård på svenska som kvällsvård till kl. 21:00 på vardagar. Om du har vårdbehov utöver det här, vänligen kontakta småbarnspedagogikens kundtjänst. Kvällsvård erbjuds enbart till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällarna. Behovet av kvällsvård behöver bevisas med intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare, detta gäller båda vårdnadshavare.
Daghem med kvällsöppet:
Westends daghem
Daghemmet Aftonstjärnan

Klubbar
Klubbarna erbjuder ett alternativ till hel- eller deltidsdagvård. Ett barn som vårdas hemma har i klubbarna möjlighet att delta i ledd verksamhet i en barngrupp. Klubbavgiften beror på hur många dagar per vecka och hur många timmar per dag klubben fungerar.  Klubben fungerar högst tre timmar per dag. I klubben serveras inte måltider utan barnen äter under dagen matsäck de har med sig. Deltagande i klubben påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av FPA. Klubbverksamhet ordnas för tillfället endast på finska i Esbo.

Aktivitetsparker
Aktivitetsparkernas verksamhet är kommunal, öppen för alla, pågår året om och är avgiftsfri. Förhandsanmälan behövs inte. Aktivitetsparkerna är avsedda för barn i olika åldrar och ungdomar i sina tidiga tonår samt deras föräldrar och vårdare. De ordnar program inomhus och utomhus för grupper med eller utan ledare. Barn under skolåldern deltar i verksamheten tillsammans med föräldrar eller vårdare. I aktivitetsparkerna har skolbarn i de lägsta klasserna möjlighet till övervakad verksamhet morgon och eftermiddag samt till ett avgiftsbelagt mellanmål.

Öppna daghem
Öppna daghem är till för barn under skolålder och deras föräldrar eller vårdare som är hemma med barnen. Verksamheten är avgiftsfri och ingen förhandsanmälan behövs. Verksamheten baserar sig på aktiv samvaro där vårdnadshavarna sköter sina barn. Förutom fri samvaro och lek innefattar verksamheten t.ex. färdighets- och konstämnen, musik, gymnastik och utflykter. Vid det öppna daghemmet får föräldrarna stöd av professionella småbarnspedagoger och möjlighet att diskutera fostran, barnets utveckling och vardagen i en barnfamilj. För tillfället finns endast finskspråkiga öppna daghem i Esbo.

Förskoleundervisning
Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla barn rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan skolplikten börjar. Förskoleundervisningen är obligatorisk. Mer om förskoleundervisning på svenska i Esbo här.

Att bekanta sig med dagvårdsplatsen

När familjen har fått beslut om dagvårdsplats, lönar det sig att kontakta vårdplatsen och komma överens om en tidpunkt då vårdnadshavaren och barnet bekantar sig med dagvårdsplatsen före den egentliga dagvården inleds. På dagvårdsplatsen gör man i samarbete med vårdnadshavarna upp en personlig plan för vård, fostran och lärande.

Att inleda och avsluta vårdförhållandet

Dagvårdsavgiften inom den kommunala dagvården debiteras från och med det startdatum som anges i beslutet om dagvårdsplats.Vårdavgift debiteras också för inskolningsperiod ifall barnet lämnas på dagvårdsplatsen utan vårdnadshavare.Ifall det nya dagvårdsförhållandet inleds eller avslutas mitt i kalendermånaden debiteras familjens månadsavgift delat med verksamhetsdagarnas antal och multiplicerat med vårddagarnas antal.

Ifall familjen inte tar emot den dagvårdsplats som sökts och som erbjuds, och inte annullerar dagvårdsplatsen före det startdatum som givits i beslutet om dagvårdplats, kommer hälften av månadsavgiften att debiteras.

Den kommunala dagvårdsplatsen måste sägas upp senast två veckor innan vårdförhållandet tar slut.

Inom den privata dagvården lönar det sig för familjen att komma överens med dagvårdsplatsen om förfarandet kring inledning och avslutningen av vården.

Måltider inom dagvården

I heldagsvården ingår morgonmål, lunch och mellanmål. I deltidsdagvården och förskolan serveras lunch. Specialdieter ska anmälas och diskuteras på förhand med dagvårdspersonalen. Mer om daghemsbespisning kan du läsa på måltidstjänsternas webbsida, där du också hittar daghemmens matsedlar.

Att lämna och hämta barnet 

Barnets vårdnadshavare är ansvariga för barnets säkerhet fram till att barnet har överlämnats i dagvårdspersonalens uppsyn, och likaså då barnet avhämtas från dagvården flyttas ansvaret från personalen till vårdnadshavarna i och med att barnet överlämnas till dem.
Utgångspunkten inom dagvården är att barnets vårdnadshavare följer och avhämtar barnet. I vissa fall kan det vara rimligt att någon annan än vårdnadshavaren följer eller avhämtar barnet. Då bör man diskutera med personalen i dagvårdsenheten på förhand.

Vård av sjukt barn

Dagvården har inte möjlighet att vårda ett sjukt barn. Då barnet ska återvända till dagvården efter sjukdom bör man i första hand beakta barnets allmänna hälsotillstånd och sjukdomens smittorisk. Noggrannare instruktioner fås av dagvårdspersonalen.

Vem ger tilläggsinformation?

Svenska bildningstjänster besvarar frågor som gäller de svenskspråkiga dagvårdstjänsterna. Dagvårdspersonalen och föreståndarna svarar också gärna på frågor. Då barnet har börjat i dagvård lönar det sig att i första hand diskutera om dagvården med den egna vårdplatsens personal.