Ansökan om dagvårdsplats

Ansökan om kommunal dagvård och dagvård i köpavtalsdaghem

Ansökan om kommunal dagvård och dagvård i köpavtalsdaghem bör lämnas in senast fyra månader före det datum då du önskar att dagvården inleds. Om tidpunkten är svår att fastställa och dagvårdsbehovet beror på att en vårdnadshavare som varit arbetslös börjar arbeta, studera eller deltar i fortbildning bör ansökan lämnas in fortast möjligt, men senast två veckor innan vårdbehovet börjar.

Med den kommunala dagvårdsansökan ansöker du om dagvård i kommunala daghem och köpavtalsdaghem, familje- och gruppfamiljedagvård samt om tillfällig dagvård.

Dagvårdsansökan görs elektroniskt. Du kan även göra ansökan på pappersblankett nedan (blanketter fås även på samservicekontoren). Kontakta då först barninvalskoordinatorerna på ditt område. De sköter även eventuella annulleringar och ändringar i dagvårdsansökan.

Om ditt barn behöver en plats inom småbarnspedagogik från och med augusti 2020, vänligen lämna in ansökan först efter 10.3.2020. Esbo tar i bruk ett nytt styrsystem inom småbarnspedagogik 9.3.2020 och höstens ansökningar behandlas i det nya systemet.
 
Observera ändå att ansökningar inför hösten ska lämnas in senast 31.3.2020. Om du har lämnat in ansökan efter 10.3 och före 31.3.2020 är du ute i tid eftersom alla höstens ansökningar behandlas samtidigt efter 1.4.2020.

Sökande får skriftligt beslut om placeringen.
 

Om familjen ger ett nekande svar på den dagvårdsplats som beviljats tillämpas fyra månaders anordningstid för den nya dagvårdsansökan.

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Esbo har fastställts av nämnden Svenska rum:

1. Vårdnadshavarnas önskemål gällande dagvårdsplats beaktas i mån av möjlighet.
 
2. Då det finns fler ansökningar än lediga platser gäller följande principer:
  • Dagvårdsbehovet: Samtliga daghem har beredskap att erbjuda dagvård mellan kl. 07.00–17.00, vid behov längre. Barn som har dagvårdsbehov även kvällstid placeras i mån av möjlighet i kvällsöppna daghemsgrupper som har öppet till kl. 21. Gruppfamiljedaghemmens öppethållningstider är mer begränsade likaså är familjedagvårdens möjligheter begränsade att tillmötesgå utökade vårdtider.
  • Särskilda behov som kriterier (barnspecifika behov): placering som grundar sig på utlåtande eller bedömning av barnskyddet, familjearbetare, barnrådgivning, talterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Syskonrelationer: Målet är att placera syskon på samma enhet, om inte familjen önskar annat.
  • Transportmöjlighet: Vid placering utreds familjens möjlighet till transport (kollektivtrafik eller egen bil).
3. Vid placering av barn är utgångsläget fungerande och ändamålsenliga barngrupper. Beslutsfattaren använder sin övervägande rätt och sakkunnighet med beaktande av dagvårdens helhetssituation.
 
4. När vårdnadshavarna önskar byte av dagvårdsplats följs ovanstående riktlinjer.
 
Ovanstående riktlinjer tillämpas från och med 1.1.2015.
 

Ansökan till privat dagvårdsproducent

Ansökan till privata dagvårdsproducenter görs direkt till producenten som också fattar beslut om barninvalet. De privata daghemmen har egna ansökningsblanketter som fås direkt från daghemmen. Kontaktuppgifter till de privata daghemmen finns under rubriken Privat dagvård.

Att byta dagvårdsplats

Om barnet redan har en dagvårdsplats i den kommunala dagvården i Esbo, kan man söka om en annan plats genom att fylla i en ny dagvårdsansökan. Ansökan om byte av dagvårdsplats är i kraft ett år från inlämningsdagen. Ansökan om byte har ingen behandlingstid utan beslut fattas kontinuerligt om det finns lediga platser. 

Flytt till Esbo

Vid flytt till Esbo från en annan kommun är ansökningstiden fyra månader. Ansökan kan lämnas in redan innan flytten till Esbo.

Vid flytt inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Grankulla) från en kommun till annan, kan barnet fortsätta i samma kommunala daghem i den tidigare kommunen högst fram till slutet av den höst- eller vårtermin som följer efter flytten och högst fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen.

Vänligen kontakta Svenska bildningstjänster om du har frågor gällande ansökan om dagvårdsplats.