Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik i köpavtalsdaghem

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik i köpavtalsdaghem bör lämnas in senast fyra månader före det datum då du önskar att småbarnspedagogiken inleds. Om tidpunkten är svår att fastställa och vårdbehovet beror på att en vårdnadshavare som varit arbetslös börjar arbeta, studera eller deltar i fortbildning bör ansökan lämnas in fortast möjligt, men senast två veckor innan vårdbehovet börjar.

Med den kommunala ansökan om plats inom småbarnspedagogik ansöker du om småbarnspedagogik i kommunala daghem och köpavtalsdaghem, familje- och gruppfamiljedagvård samt om tillfällig småbarnspedagogik.

Ansökan om småbarnspedagogik görs elektroniskt. Du kan även göra ansökan på pappersblankett nedan (blanketter fås även på samservicekontoren). Kontakta då först barninvalskoordinatorerna på ditt område. De sköter även eventuella annulleringar och ändringar i ansökan.

Observera att barnet kan ha en ansökan åt gången i systemet. I systemet kan vårdnadshavare fylla i en ansökan om plats inom småbarnspedagogik, förskola eller klubbverksamhet (klubbar ordnas endast på finska i Esbo). I ansökningsblanketten kan du välja vilken enhet/vilka enheter du önskar att ditt barns placeras i enligt prioritetsordning.

Vårdnadshavare kan vid behov ändra uppgifter i en ansökan som redan lämnats in genom att logga in i systemet.

Sökande får skriftligt beslut om placeringen.

Om familjen ger ett nekande svar på den plats inom småbarnspedagogik som beviljats tillämpas fyra månaders anordningstid för den nya ansökan om småbarnspedagogik.

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Esbo har fastställts av nämnden Svenska rum:

1. Vårdnadshavarnas önskemål gällande dagvårdsplats beaktas i mån av möjlighet.
 
2. Då det finns fler ansökningar än lediga platser gäller följande principer:
  • Dagvårdsbehovet: Samtliga daghem har beredskap att erbjuda dagvård mellan kl. 07.00–17.00, vid behov längre. Barn som har dagvårdsbehov även kvällstid placeras i mån av möjlighet i kvällsöppna daghemsgrupper som har öppet till kl. 21. Gruppfamiljedaghemmens öppethållningstider är mer begränsade likaså är familjedagvårdens möjligheter begränsade att tillmötesgå utökade vårdtider.
  • Särskilda behov som kriterier (barnspecifika behov): placering som grundar sig på utlåtande eller bedömning av barnskyddet, familjearbetare, barnrådgivning, talterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Syskonrelationer: Målet är att placera syskon på samma enhet, om inte familjen önskar annat.
  • Transportmöjlighet: Vid placering utreds familjens möjlighet till transport (kollektivtrafik eller egen bil).
3. Vid placering av barn är utgångsläget fungerande och ändamålsenliga barngrupper. Beslutsfattaren använder sin övervägande rätt och sakkunnighet med beaktande av dagvårdens helhetssituation.
 
4. När vårdnadshavarna önskar byte av dagvårdsplats följs ovanstående riktlinjer.
 
Ovanstående riktlinjer tillämpas från och med 1.1.2015.
 

Ansökan till privat dagvårdsproducent

Ansökan till privata dagvårdsproducenter görs direkt till producenten som också fattar beslut om barninvalet. De privata daghemmen har egna ansökningsblanketter som fås direkt från daghemmen. Kontaktuppgifter till de privata daghemmen finns under rubriken Privat småbarnspedagogik.

Att byta plats inom småbarnspedagogik

Om barnet redan har en dagvårdsplats i den kommunala småbarnspedagogiken i Esbo, kan man söka om en annan plats genom att fylla i en ny ansökan om plats inom småbarnspedagogik. Ansökan om byte av plats inom småbarnspedagogik är i kraft ett år från inlämningsdagen. Ansökan om byte har ingen behandlingstid utan beslut fattas kontinuerligt om det finns lediga platser. 

Flytt till Esbo

Vid flytt till Esbo från en annan kommun är ansökningstiden fyra månader. Ansökan kan lämnas in redan innan flytten till Esbo.

Vid flytt inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Grankulla) från en kommun till annan, kan barnet fortsätta i samma kommunala daghem i den tidigare kommunen högst fram till slutet av den höst- eller vårtermin som följer efter flytten och högst fram till dess att barnet börjar i förskoleundervisningen.

Vänligen kontakta Svenska bildningstjänster om du har frågor gällande ansökan om plats om småbarnspedagogik.