Kommunal dagvård

Dagvården erbjuder barnet en trygg vårdplats där barnet får växa, lära och utvecklas. Dagvårdspersonalen beaktar barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov och tar hänsyn till barnets språk och kultur.

Dagvården anordnas i kommunala daghem, köpavtalsdaghem och  privata daghem.
Daghemmen områdesvis

Dagvård i familjedagvårdarens hem
I familjedagvården sköter en vårdare högst fyra barn i åldern 1–6 år i sitt hem. Eftersom barngruppen är liten med både mindre och större barn får barnen lära sig ta ansvar och hänsyn till varandra medan de leker och lär tillsammans.

I gruppfamiljedaghemmen arbetar två till tre familjedagvårdare med 8–12 barn i en hemliknande miljö. Verksamheten är en mellanform mellan daghem och familjedagvård. I Esbo finns det fyra svenska gruppfamiljedaghem; Fiskargrändens, Kannbro, Meteorgatans och Portängens gruppfamiljedaghem.

Den svenska familjedagvården koordineras av enheten Svenska bildningstjänster, tfn 09 816 27600.