Privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn.

Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och om dagvårdsavgifterna.

Det lagstadgade stödet för privat vård, Esbotillägget och syskontillägget

Stödet för privat vård betalas till privata daghem, familjedagvården samt till en av kommunen godkänd vårdare som arbetar i hemmet och som familjen ingått arbetsavtal med. I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägg.

Lagstadgat stöd för privat vård av barn med Esbo kommuntillägg ansöker vårdnadshavaren hos Fpa. Ansökningsblanketter fås på internet, Fpa:s lokala kontor, mödra- och barnrådgivningarna, social- och hälsovårdscentralerna och på servicepunkterna. Fpa betalar stödet för privat vård direkt till den privata tjänsteproducenten. Information om stödet för privat vård hittar du på Fpas webbplats.

Om familjen har beviljats stöd för privat vård, kan barnet inte beviljas en kommunal klubbplats.

Ifall för mycket stöd utbetalats kommer det att indrivas från vårdnadshavaren, vars barn fått ett beslut om stödet. För att undvika indrivning bör barnets vårdnadshavare alltid meddela Fpa om barnet slutar i privat småbarnspedagogik.

Esbotillägget (kommuntillägget)

Stödet för privat vård betalas individuellt för varje barn. Stödet består av en vårdpenning, Esbotillägget samt ett eventuellt vårdtillägg. Heldagsvård är dagvård som omfattar mer än 20 timmar per vecka. Halvdagsvård är 20 timmar per vecka (barnets vårdnadshavare är hemma). Stöd ansöks från Fpa.

Följande prövningsbaserade Esbotillägg betalas för privat vård av barn som har rätt till 20 timmar småbarnspedagogik:

Daghem och gruppfamiljedaghem
- Barn under 3 år: 630 € per månad
- Barn som fyllt 3 år: 440 €

Familjedagvård
- Barn under 3 år: 330 €
- Barn som fyllt 3 år: 200 €

Skötare i anställningsförhållande i hemmet (minst 20 timmar i veckan)
- barn under 3 år 560 €
- barn som fyllt 3 år 200 €

För barn som utöver förskolan är i privat familjedagvård utbetalas ett kommuntillägg. Tillägget är 110 € / månad.

Från och med den 1.8.2016 betalas samma Esbotillägg för småbarnspedagogik på deltid som för småbarnspedagogik på heltid. Esbotillägg på deltid betalas till tjänsteproducenter som ordnar småbarnspedagogik både på heltid och på deltid.

Ansökan om stöd för privat småbarnspedagogik utöver 20 timmar finns på sidan Blanketter.

Ändringar i stödet för privat vård från augusti 2020

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp inom stödet för privat vård av barn, oberoende av föräldrarnas arbets- eller studiesituation. Mer information på FPAs webbplats.

Syskontillägg för stöd av privat vård

I tillägg till Fpas stöd betalar Esbo syskontillägg till stödet för privat vård för familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent i daghem, i gruppfamiljedaghem eller i familjedagvård i serviceproducentens hem. Syskontillägg betalas också till en familj i vilken minst ett av syskonen till barnen inom den ovan nämnda privata småbarnspedagogiken är i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst.

Fram till 31.7.2020 är syskontillägget högst 145 € / månad. Fr.o.m. 1.8.2020 är syskontillägget 50 procent av serviceproducentens avgift för småbarnspedagogik, dock högst 144 € /mån. Syskontillägget betalas från familjens andra barn till den privata dagvårdsplatsen. Ansökan hittar du på Blanketter-sidan.

Kontaktuppgifter

Om du vill har råd om hur du ska gå till väga då du vill anställa en vårdare i hemmet genom lagstadgat stöd för privat vård eller om du vill veta mer om privata familjedagvårdare kontakta

Svenska bildningstjänster
Lucia Bigos eller Elli Nylund
PB 32, 02070 ESBO STAD
fornamn.efternamn@esbo.fi

På samma adress kan du lämna in ansökningar om Esbo stads stöd.