Vård i hemmet

Föräldrarna vårdar barnet hemma

Föräldrarna kan vårda sitt barn hemma med hjälp av hemvårdsstöd om familjens yngsta barn är under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd börjar när föräldrapenningsperioden slutar. Hemvårdsstödet inbegriper den lagstadgade vårdpenningen, Esbotillägget samt eventuell inkomstrelaterad stödpenning. Esbotillägget ska sökas av endera föräldern. För att få Esbotillägg ska alla familjens barn under skolåldern vårdas hemma.

Vårdare i hemmet

Föräldrar som anställer en person för att vårda barn i hemmet har rätt till stöd för privat vård. I så fall är familjen arbetsgivare och ingår arbetsavtal med vårdaren. Flera familjer kan också anställa en vårdare tillsammans. I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägget som betalas i samband med stöd för privat vård.

Ansökan om stöd för privat vård lämnas till Fpa. Fpa betalar stödet direkt till tjänsteproducenten. Stöd betalas till daghem, familjedaghem och till vårdare som anställts i hemmet genom arbetsavtal.

För att Fpa ska betala en vårdare med arbetsavtal stöd för privat vård måste kommunen ge sitt godkännande.

 • Familjen väljer vårdare.
 • Vårdaren ska vara 18–68 år.
 • Vårdaren får inte bo i samma hushåll eller vara au pair.
 • Familjen och vårdaren ingår ett arbetsavtal. Av avtalet ska framgå arbetsgivaren och arbetstagaren, arbetsavtalets giltighetstid, daglig arbetstid, lönebelopp och betalningsdag, vilka barn som ska vårdas och uppsägningstid.
 • Stadens representant träffar familjen/familjerna och fattar beslut om godkännande av vårdaren. Till blanketten om godkännande fogas en kopia av arbetsavtalet.
 • Familjen lämnar följande blanketter till Fpa för att få stöd:       
  - Ansökan om stöd för privat vård, ifylls av familjen
  - Redogörelse om dagvårdsproducenten, ifylls av vårdaren
  - Anmälan om godkännande av privat dagvårdsproducent.
 • Fpa fattar besluten och sänder dem till familjen och vårdaren för kännedom.
 • Familjen ansvarar för att introducera vårdaren i arbetet och att övervaka arbetet
 • Som arbetsgivare har familjen rätt att be om utdrag ur straffregistret. Arbetstagaren beställer det från oikeusrekisterikeskus@om.fi.
 • Familjen ansvarar för kostnader för små arbetsgivare, tilläggsuppgifter finns på www.palkka.fi och www.hoitopaikka.net.

Har du frågor?

Kontakta

Lucia Bigos, tfn 09 816 30640
PB 32
02070 ESBO STAD
lucia.bigos@esbo.fi