Hemvårdsstöd

Föräldrarna kan vårda sitt barn hemma med hjälp av hemvårdsstöd om familjens yngsta barn är under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd börjar när föräldrapenningsperioden slutar. Du ansöker om hemvårdsstöd hos Folkpensionsanstalten, Fpa.

Vad består hemvårdsstödet av?

Hemvårdsstödet inbegriper den lagstadgade vårdpenningen, Esbotillägget (=kommuntillägg) samt eventuellt det inkomstrelaterade stödpenningen. Esbotillägg betalas för familjens yngsta barn. Från och med 1.3.2021 är Esbotillägget 160 € för barn som är under 2 år 6 månader. Hela hemvårdsstödet (Esbotillägg inkluderat) betalas av Fpa till familjen. Familjen betalar skatt på stödet.

När utbetalar Fpa Esbotillägg?

Familjen behöver inte ansöka om Esbotillägg separat. När familjen ansöker om den lagstadgade vårdpenningen, gör Fpa automatiskt ett beslut om att betala Esbotillägg, ifall familjen är berättigad till det. Esbotillägg betalas enbart om familjens alla barn under skolåldern vårdas hemma. Esbotillägg betalas ändå ifall det äldre syskonet deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen (4 timmar per dag). 

Behovsprövat Esbotillägg

Om ett syskon till det barn som har rätt till hemvårdsstöd har behov av särskilt stöd och behovet av småbarnspedagogik konstateras i ett sakkunnigutlåtande, kan Svenska bildningstjänster efter prövning besluta att familjen betalas Esbotillägget. Beslutet är tidsbundet. Ansökan om behovsprövat Esbotillägg.

Hemvårdsstödet fr.o.m. 1.3.2021:

Familjens yngsta barn under två och ett halft år:
Lagstadgad vårdpenning 342,95 euro/månad
Esbotillägget 160,00 euro/månad
Eventuellt inkomstrelaterat vårdstöd högst 183,53 euro/månad

Familjens yngsta barn över två år men under tre år:
Lagstadgad vårdpenning 341,69 euro/månad
Esbotillägget 160,00 euro/månad för barn under två och ett halft år
Eventuellt inkomstrelaterat vårdstöd högst 183,53 euro/månad

För varje följande barn under tre år i familjen:
Lagstadgad vårdpenning 102,67 euro/månad

För varje följande barn i åldern 3–6 år i familjen:
65,97 euro/månad

Flexibel vårdpenning

Barnets mamma, pappa eller annan vårdnadshavare till ett barn under 3 år kan få flexibel vårdpenning från Fpa om den genomsnittliga veckoarbetstiden är högst 30 timmar eller högst 80 %. Flexibel vårdpenning kan utbetalas samtidigt med privatvårdsstöd eller då barnet är i kommunal småbarnspedagogik.

Den flexibla vårdpenningens belopp är:

- 244,47 euro i månaden då arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan

- 162,98 euro i månaden då arbetstiden överstiger 22,5 timmar men högst 30 timmar