Utkastet till generalplanen för norra och mellersta Esbo behandlas av stadsplaneringsnämnden 29.11.2017

27.11.2017 kl. 9.17

I generalplanen visas de långsiktiga och centrala målen, riktlinjerna och tyngdpunkterna för markanvändningen och trafiknätet. Generalplanen dimensioneras för en folkökning på 60 000 invånare och en ökning av arbetstillfällena med 11 000 till år 2050. I hela Esbo bor det då cirka 400 000 invånare enligt prognosen.

Planområdet omfattar nästan en tredjedel av Esbos areal. Stadsstrukturen bildar ett nätverk vid trafiklederna och knutpunkterna. Markanvändningen fokuserar på Esbo centrum, zonen längs kollektivtrafikleden till Kalajärvi och zonen längs den planerade järnvägen Västbanan nära Åboleden. I generalplanen beaktas utvecklingen av de nuvarande centrumen, Esbo centrum och Kalajärvi. I framtiden byggs också tre nya centrum: Hista, Myntböle och Viskärr.

Vitala stadscentrum och byar

Med generalplanen vill staden förstärka nätverksstrukturen och byområdena, se till att markanvändningen och kollektivtrafiken håller jämna steg och trygga en ändamålsenlig lokalisering av servicen.

De nya bostadsområdena indelas i generalplanen i olika kategorier beroende på hur mycket bebyggelse som planläggs. I alla centrum planläggs urbana bostadsområden och utanför centrumen planläggs småhusområden.

Ny miljösparande industri och kollektivtrafik för en hållbar utveckling

Arbetsplatsområdena placeras huvudsakligen i centrumen och vid trafiklederna. Zonen längs Ring III är ett viktigt arbetsplatsområde för metropolområdet som förstärks i generalplanen. Även arbetsplatsområdena längs Åboleden och Nupurbölevägen utvecklas i takt med att Västbanan byggs och där planläggs ett område för miljösparande industri av regional betydelse.

De nya bostadsområdena ansluts till det existerande trafiknätet, som också utvecklas. Det behövs inte nya landsvägar eller huvudvägar.

I generalplanen ingår en ny järnväg, en snabbspårväg och andra snabba kollektivtrafikförbindelser. Hur dessa genomförs avgörs i den mera detaljerade planeringen. De kan till exempel i början vara snabba busslinjer som ändras till snabbspårvägar när efterfrågan på kollektivtrafik ökar.

Grönområdena är en viktig resurs

Naturen utanför dörren är en viktig resurs för invånarna. I framtiden kommer rekreationsområdena och därtill hörande tjänster att vara lätta att nå och utbudet kommer att vara tillräckligt. I generalplanens allmänna bestämmelser ingår förpliktelser att trygga naturens mångfald, bibehålla grönområdena och skydda naturen i hela planområdet.

Esboåns dal bevaras som en enhetlig grönområdeszon och där finns också kulturhistoriskt värdefulla objekt och platser. Dessa beaktas, liksom också den värdefulla naturen, vid utvecklingen av markanvändningen för friluftslivet. Även på andra håll i planområdet erbjuder den fina, gamla kulturmiljöns historiska skiktning byggstenar för invånarnas identitet.

I Käringmossen och Vinkelkärr ligger områden för samhällsteknisk försörjning som är viktiga för hela regionen. I Käringmossen ligger en återvinningscentral och kring denna ett företagsområde. I Vinkelkärr hanteras schaktmassor.

Generalplanen bygger på omfattande utredningar

För generalplanens skull har man utrett olika teman, bland annat stadsstrukturen, miljön och trafiken. Dessa utredningar och analyser samt bedömningen av verkningarna av generalplanen ger grunderna för och åskådliggör generalplanen. De finns samlade på stadens finska webbplats, Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan liittyvät selvitykset.

När stadsplaneringsnämnden behandlat utkastet till generalplan, går ärendet vidare till stadsstyrelsen som godkänner utkastet för offentlig framläggning.

Illustrationer:
Vision för planområdet av Arkitekter Anttila & Rusanen Ab (1)
Vision för planområdet av Arkitekter Anttila & Rusanen Ab (2)

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 29.11.2017

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Ytterligare upplysningar:

Generalplanechef Essi Leino, tfn 046 877 1911
Generalplanerare Seija Lonka, tfn 043 825 5230