VTT genomför en undersökning i Esbo med målet att utveckla integrationstjänsterna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-02-2021 kl. 9.00

Esbo stads mål är att kunna erbjuda allt bättre, ändamålsenliga tjänster i rätt tid för olika klientgrupper. Teknologiska forskningscentralen VTT inleder en dataanalysundersökning där man sammanslår och analyserar ärendehanteringsinformation för Esbobor med invandrarbakgrund. Personernas datasäkerhet och dataskydd är tryggade. Forskningsmodellen kan senare tillämpas även på att utveckla tjänsterna för andra klientgrupper.

Ur Esbo stads perspektiv är undersökningen som VTT genomför tillsammans med forskare från Aalto-universitetet och Helsingfors universitet ett viktigt utspel. Baserat på den analyserade information som undersökningen producerar kan man bättre vägleda klienterna till rätt tjänster.

Den strategiska betydelse som lyckad integration och sysselsättning av invandrare har för Esbo stad tilltar för varje år som går, eftersom antalet invandrare och deras andel av befolkningen ökar kraftigt. Situationen är utmanande eftersom arbetslösheten är större bland invandrare än bland urbefolkningen.

”Som det konstateras i Berättelsen om Esbo, alltså stadens strategi, säkerställer vi förutsättningarna för stadsinvånarnas välbefinnande och en balanserad stadsekonomi om alla arbetsförmögna Esbobor i arbetsför ålder är med i arbetslivet”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Som stöd för utvecklingen av de tjänster som tillhandahålls för stadsinvånarna krävs undersökningar om effekten av de nuvarande tjänsterna. För Esbo stad är det viktigt att undersökningen genomförs av en opartisk och vetenskapligt oberoende instans.

”VTT:s referenser omfattar motsvarande projekt som kräver en mycket hög datasäkerhet. Det strategiska partnerskapet med VTT hjälper Esbo stad att utveckla klient- och invånarorienterade tjänster. Undersökningen ingår också i Esbo stads mångåriga arbete för att utveckla dataanalyserna”, säger Mäkelä.

Bättre tjänster baserade på kunskap

Esbo är ett fördelaktigt område för undersökningen, eftersom staden har både en stor befolkning (ca 290 000 invånare) och en stor andel personer med främmande modersmål av hela befolkningen (ca 19 %). Ungefär 13 procent av alla personer med främmande modersmål som bor i Finland är bosatta i Esbo.

Kommuner och statliga myndigheter i Finland förfogar över stora mängder data. Det beror på att vi har ett unikt system med personbeteckningar i landet. Således finns det på naturlig väg stora mängder ärendehanteringsdata – vilket i sin tur garanterar att forskare och sakkunniga vid de organisationer som lämnar ut data för undersökningen tillsammans kan dra pålitliga slutsatser från resultaten. Dessutom garanterar det stora antalet klienter att ingen individ kan identifieras ur datamassan.

”När dataanalys diskuteras lyfts ofta etiska frågeställningar rörande integritetsskyddet fram. Därför är det extremt viktigt att noga säkerställa datasäkerheten. Å andra sidan, om vi skulle välja att inte utnyttja de möjligheter som analyser erbjuder, skulle det också vara ett etiskt val”, betonar stadsdirektör Mäkelä.

VTT ansvarar för undersökningen och Esbo stad har inte tillgång till de data som används i undersökningen.

Omnias kompetenscentrum är ett viktigt utspel

Det finns behov av att utveckla integrationstjänsterna. Esbo vill fästa särskild vikt vid tjänsternas effekt.

”Att utvecklingen av sysselsättningen bland invandrare har varit glädjande före coronaepidemin räcker inte om man beaktar befolkningsutvecklingen i Esbo. Arbetslöshetsgraden bland utländska medborgare är enligt de färskaste uppgifterna mer än dubbel jämfört med den allmänna arbetslöshetsgraden. Vi måste kunna erbjuda tjänster som bevisligen har effekt”, säger chefen för invandringsärenden Teemu Haapalehto.

Omnias kompetenscentrum för invandrare som invigdes i början av 2019 har fått en viktig roll. Kompetenscentret erbjuder utbildning och vägar till sysselsättning för invandrare och hjälper företag med deras arbetskraftsbehov. Kompetenscentrets verksamhet bedrivs i ett samarbete mellan anställda vid Omnia, Esbo stad och arbets- och näringsbyrån.

Erfarenheterna från Omnias kompetenscentrum från de första åren är mycket lovande. Under de följande fem åren uppskattas antalet nya klienter vid kompetenscentret uppgå till ungefär 3 000 personer.

”Arbetsmarknadssituationen år 2020 var exceptionell på grund av coronaepidemin. Trots det fick 32 % av klienterna sysselsättning och 55 % inledde en utbildning när de lämnade kompetenscentret. Vid kompetenscentret beaktas klientens individuella stödbehov, och om det är ringa, förflyttar sig klienten snabbt framåt. Enligt behov erbjuder vi också coachning för arbete eller examensutbildning under upp till 6–10 månader. Som koncept överskrider kompetenscentret myndigheternas administrativa gränser och producerar service för klienterna på en plats. När det gäller företag svarar kompetenscentret på deras behov av arbetskraft”, berättar Omnias affärsdirektör Riikka-Maria Yli-Suomu.

”I och med kommunala sysselsättningsförsök framhävs Esbo stads roll i sysselsättningsfrågor ytterligare. Av de personer med främmande modersmål bosatta i Esbo som hör till kommunförsökets målgrupp är nästan en tredjedel högutbildade. Ett kompetenscentrum för högutbildade invandrare inleder sin verksamhet våren 2021. Där utvecklas tjänsterna för dessa personer tillsammans med högskolor och utifrån de erfarenheter som fåtts från Omnias kompetenscentrum”, säger Haapalehto.

Undersökningen betjänar alla som producerar offentliga tjänster

Målet för VTT:s undersökning är att ta fram nyttig information för utvecklingen av tjänster som stöder integrationen både i Finland och internationellt, i synnerhet i de övriga nordiska länderna. När vi lär oss mer om hur tjänsterna påverkar livet för olika klientgrupper, till exempel människornas ställning på arbetsmarknaden, kan vi utveckla tjänster som verkligen hjälper stadsinvånarna bättre än hittills.

Undersökningen är långsiktig. Första riktgivande slutsatser kan förväntas tidigast om tre år. Omnias kompetenscentrum inledde sin verksamhet först 2019, och därmed kommer det att ta lite tid innan data som kan analyseras har ackumulerats. Först när datamängden är större kan djupgående analyser göras utan att äventyra dataskyddet. Att skapa sig en helhetsbild kräver insamling av stora mängder data under en lång tid.

Mer information