Västerhöjden är en del av det ursprungliga Hagalund – detaljplanen skyddar bostadsområdet med de karakteristiska ”fickpluntorna”

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.12.2017 kl. 14.51

Det naturnära, glest bebyggda storkvarteret Västerhöjden är beläget väster om Hagalunds centrum. Området gränsar mot Nordvägen i öster och Havsvindsvägen i söder. Västerhöjden, som ligger på det högsta berget i Hagalund, byggdes på 1950–60-talen. Området är känt för ”fickpluntorna”, de karakteristiska höghusen som utgör ett väsentligt inslag i Hagalunds silhuett.

I området ligger olika slags bostadshus inbakade bland parker. Höghus- och radhuskvarteren, som omges av parker, är ganska små. Områdets kommersiella tjänster ligger vid Gråskinnstorget

Byggnaderna är värda att skyddsmärkas

Med detaljplaneändringen bevaras stadsstrukturen och skyddas de kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnaderna. På 1960-talet byggde man inte så mycket bilplatser som det behövs idag. Därför planläggs det nu mera bilplatser.

Byggnaderna i Västerhöjden skyddas, förutom daghemmet Metsolas lokaler och villorna. Villornas tillåtna antal våningar, byggrätt och byggnadsytor förblir dock oförändrade. Någon ny bebyggelse eller mera byggrätt föreslås inte i detaljplaneändringen.

För daghemmet kan nya lokaler byggas.

Den oanvända byggrätten stryks, med undantag av radhusen. En del av dem, men inte alla, har nämligen förstorats enligt en enhetlig plan. Detaljplaneändringen tillåter att resten av radhuslägenheterna också bygger ett rum till enligt samma plan. I detaljplaneändringen skyddas också det värdefulla landskapet, som består av gator, kvarter och parker, samt flygekorrens kärnområde och förbindelseled mellan trädkronorna.

Bilplatserna struktureras

Gatorna är smala och idag parkerar man bilar vid dessa i strid med detaljplanen. I detaljplaneändringen får en del av bilplatserna längs gatorna beteckningen kvartersområde för bilplatser. Främst längs gatorna planläggs ca 90 bilplatser för korttidsparkering. I detaljplaneändringen anges var återvinningsinhägnader får placeras. Fem kvarter för flervåningshus förstoras, så att parkeringen och återvinningskärlen ryms på tomten.

När förslaget till detaljplan är offentligt framlagt kommer arkitekten som har ritat planen att ha mottagning där man kan diskutera om fastigheterna och bilplatserna.

Ytterligare upplysningar:

Arkitekt Kaisa Rauhalammi, tfn 046 877 2593

Stadsplaneringsnämnden föredragningslista 13.12.2017 .

Ändring av detaljplanen Västerhöjden, på finska Länsikorkee, 210900.