Västmetrons matartrafik inleddes

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
3.1.2018 kl. 10.14
 

Västmetrons matartrafik inleds

Metroasemat Matinkylä

Västmetrons matartrafik inleds 3.1.2018 kl. 4.30. Efter det kör de direkta busslinjerna från södra Esbo, Kyrkslätt och Drumsö inte längre till Helsingfors centrum under de tider metron går. Det är inte kostnadseffektivt eller miljövänligt att busstrafiken löper samtidigt med metron som kör med täta mellanrum. Nattrafikens bussar går från Kampens bussterminal som hittills.

I södra Esbo och Grankulla förbättras tiderna mellan turerna jämfört med nuläget, men antalet linjer minskar. Också antalet ruttversioner minskar, vilket gör det lättare att få en överblick över kollektivtrafiken. Linjenumreringen förnyas. Alla busslinjer i södra Esbo är tresiffriga från 3 januari.

Bytesmöjligheterna förbättras och antalet byten ökar. Förbindelserna mellan Esbos fem stadscentrum förbättras.

Restiderna kan bli kortare och längre, och promenadavstånden kan i vissa fall förlängas jämfört med nuläget. I sin helhet förkortas tiderna för alla resor.

Ytterligare upplysningar:

HRT:s webbplats har det samlats täckande information om ändringar i linjerna.

Du får information om de nya rutterna i Reseplaneraren,

Tidtabellerna för de nya linjerna finns också i utskrivbar form på HRT:s webbplats 

Källa: Helsingforsregionens trafik HRT

 

Mattby är det nya Kampen

När Västmetrons matartrafik inleds är de största platserna för omstigning från buss till metro Hagalund och Mattby. Mattbys bussterminal är färdig att tas i bruk. Där sker bytena bekvämt inomhus. Hagalunds bussterminal blir färdig enligt de ursprungliga planerna våren 2019. Bussterminalerna är tillgängliga.

Mattbys bussterminal är smidigt förenad med rulltrappor och hissar till metroperrongerna, till tjänsterna i köpcentrumet och till tjänsterna på servicetorget, som ligger ovanför metrostationen och bussterminalen. Från terminalen och framför den avgår ett flertal busslinjer till olika håll i Esbo. Det är med andra ord enkelt att byta från en buss till en annan också under resor inom Esbo.

Hagalunds bussterminal tas i bruk våren 2019

Byggandet av Hagalunds bussterminal och förbindelserna därifrån till metrostationen är på slutrakan. Innan den nya bussterminalen med väntrum färdigställs 2019 får resenärerna promenera från matarbussarna som stannar vid Nordvägen och Tapioplatsen till metrostationen. När den nya bussterminalen med väntrum är färdig är det lika tillgängligt och smidigt att stiga om i Hagalund som i Mattby.

Det är möjligt att byta mellan buss och metro också på metrostationerna Ängskulla, Idrottsparken och Aalto-universitetet.

Som en del av förlängningen av Västmetron färdigställs i början av 2020-talet en ny bussterminal också i Esboviken för matarlinjerna från Esboviken och Kyrkslätt. Esbovikens terminal kommer att vara mindre än bussterminalerna i Mattby och Hagalund. Tills dess används Mattbys bussterminal.

 

Kör in på infartsparkering

Det finns platser för infartsparkering för dem som kommer med bil eller cykel till metron. Infartsparkeringen ligger i metrostationernas parkeringsanläggningar.

För bilister kostar infartsparkeringen två euro. Antalet lediga infartsparkeringsplatser syns i realtid på infotavlorna på metrostationerna och i HRT:s Reseplanerare (reittiopas.fi). Systemet för realtidsinformation är redan i bruk på de andra metrostationerna utom Ängskulla, där det tas i bruk lite senare.

Bilplatser för infartsparkering på stationerna i Esbo:

  • Hagalund 370 platser
  • Idrottsparken 200 platser
  • Ängskulla 80 platser
  • Mattby 350 platser

Kägeludden har för tillfället ingen infartsparkering på grund av byggarbeten i området. Under de kommande åren byggs det 180 bilplatser i Kägeludden.  Stationen Aalto-universitetet har inte heller bilplatser.

För cyklister finns det vid metrostationerna sammanlagt drygt 1 000 platser som ligger nära metron och matarbussarna. Största delen av platserna har tak och ramlåsning. Några stationer har också serviceställen för cyklar.

Cykelplatser för infartsparkering på stationerna i Esbo: 

I Kägeludden finns cirka 30 platser mellan stationsbyggnaderna och 30 bredvid den norra ingången. Alla har ramlåsning. Under de kommande åren byggs det ytterligare cirka 100 cykelplatser.

Vid ingången på Datavägen på stationen Aalto-universitetet finns 80 platser med ramlåsning och vid huvudingången 120 (tillfälliga) platser med hjullåsning. Cykelplatserna med ramlåsning kommer att bli avsevärt fler när Högskoleplatsen och byggnaden Väre färdigställs.

I Hagalund finns det 90 platser med ramlåsning på Västanvindsgränden och vid stationen. På Henriksgränden finns 70 platser, av vilka 50 har tak.  Dessutom finns det 230 platser med ramlåsning på Tuulikkibron. År 2019 färdigställs det ytterligare cirka 300 platser.

I Idrottsparken finns 170 platser med ramlåsning, av vilka 50 har tak. Där finns också ett serviceställe för cyklar. I framtiden kommer antalet cykelplatser att öka. Det slutliga antalet är 500.

I Ängskulla finns 200 platser i tunneln under Havsvindsvägen. Det finns också ett serviceställe för cyklar. På Ängstorget byggs 160 cykelplatser som blir färdiga våren 2018.

I Mattby finns det 480 platser. Utöver dessa finns det ytterligare 120 platser på köpcentrets sida. Cykelparkeringen utökas i framtiden när metrons nya ingång blir färdig.

Källa: Helsingforsregionens trafik HRT

 

Tätare busstrafik inom Esbo

Bussiliikennettä

Det nya busslinjenätet i södra Esbo betjänar utöver matartrafiken även dem som reser inom Esbo. Förbindelserna mellan Esbos fem stadscentrum förbättras.

Förbindelserna mellan Esbos områdescentrum (Hagalund, Mattby, Alberga, Esboviken och Esbo centrum) blir bättre när metrons matartrafik kör igång den 3 januari. Då blir busstrafiken mellan centrumen ännu tätare.

I det förnyade busslinjenätet har olika linjer mer än tidigare koncentrerats till samma gatuavsnitt, varvid avsnitten som är gemensamma för de olika linjerna kan trafikeras tätare och med jämnare intervaller. Trots att trafiken har koncentrerats har man strävat efter att promenadavståndet till den närmaste hållplatsen inte ska bli för långt. Syftet har varit att underlätta resorna från bostads- och arbetsplatsområdena till stadscentrumen så att närtjänsterna är lätta att nå. 

Busslinjerna i norra Esbo och Albergas storområde förnyas 2019

Även busslinjerna i norra Esbo och Albergas storområde förnyas i framtiden. Syftet är att jämka samman bussarna med metrons matarlinjer och snabbspårvägen Jokerbanan. Genom förnyelserna vill man också göra linjenätet klarare och jämna ut turintervallerna för att kollektivtrafikförbindelserna ska fungera ännu smidigare.

Planen för busslinjenätet blir färdig i början av 2018 och ändringarna i linjenätet genomförs i etapper från hösten 2019.

Källa: Helsingforsregionens trafik HRT

Ytterligare upplysningar om ändringar på busslinjer (HRT):

Matartrafiken startar 3.1.2018

Linjenätsplan för norra Esbo och Alberga (på finska): Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

 

Nya knutpunkter i trafiken i Esbo

Mattby, Ängskulla, Hagalund och Aalto-universitetet är nya knutpunkter i trafiken i Esbo 

 Mattby

I Mattby betjänas resenärerna av en ny bussterminal i samband med affärscentrumet Iso Omena.

Bussterminalen ligger genast i övre ändan av metrons rulltrappor.

Dessutom går linjerna 111, 133, 531, 531B, 532 och 533 via Mattby metrostation, men inte via bussterminalen. Hållplatserna för dessa linjer ligger omedelbart bredvid bussterminalen på Biskopsbron.

Från Mattby går det bussar främst mot Esboviken, Olars, Esbo centrum och Kyrkslätt. 

Ängskulla 

Det är möjligt att byta till bussar som går från Hagalund mot Olars, Storåkern och Gäddvik också i Ängskulla, där promenadavståndet till hållplatserna är kortare än i Hagalund.

Ängskulla metrostation ligger invid affärscentret Niitty, och busshållplatserna nära intill på Havsvindsvägen och Gäddviksgatan.

Hagalund 

Hagalund är den andra av Esbos stora platser för omstigning mellan metro och buss. Havsvindsvägens nya bussterminal blir emellertid färdig först år 2019. När matarbusstrafiken inleds råder det därför undantagsarrangemang i Hagalund.

Promenadavstånden mellan metron och bussarna är längre än normalt. En inomhusförbindelse förenar stationens biljetthall med affärscentrumet Ainoa under affärscentrumets öppettider.

Största delen av matartrafiken från Hagalund avgår från gatuterminalen invid Nordvägen.

Det går bussar också från bussterminalen på Tapioplatsen. I Hagalund har man fäst särskild vikt vid skyltning mellan metron och bussarna.

Aalto-universitetet 

Också stationen Aalto-universitetet i Otnäs blir en central omstigningsplats inom kollektivtrafiken. Vid Aalto-universitetets station möts bland annat två stomlinjer: buss 550 och metron.

Dessutom fungerar Otnäs som en bra omstigningsplats till exempel på resor från Böle till södra Esbo. Bussarna stannar i Otnäs på Kemistens hållplatser i korsningen mellan Bergmansvägen och Otnäsvägen. Det förekommer undantag i förbindelselederna på grund av de stora byggarbetena på campusområdet.

Snabbspårvägen från Östra centrum i Helsingfors till Kägeludden i Esbo som blir färdig i början av år 2020 gör att Otnäs blir en allt viktigare knutpunkt för kollektivtrafiken. Också Kägeludden blir en central knutpunktsstation då Jokerbanans ändhållplats finns i samband med Kägeluddens metrostation.

Ytterligare upplysningar:

HRT: Matartrafiken startar 3.1.2018

Spårjokern

Källa: HRT:s infoblad 12/2017